دانلود پایان نامه ارشد بیولوژی ماهیان دریا

پایان نامه ارشد رشته بیولوژی ماهیان دریا – اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی

چکیده

کفال ماهیان دریای خزر یکی از مهمترین ماهیان شیلاتی این دریا می باشند.که پس از انتقال از دریای سیاه به دریای خزر، توانستند خود را بااکوسیستم این دریا مطاقبت دهند.

هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط  زمانی،دمایی و محلولهای تداوم بخش (Extender)  مختلف بوده است. بدین منظور میزان ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دماهای مختلف      (°C12- 10،۲۰ -۱۸)، میزان  ATPاسپرمهای نگهداری شده دردماهای مختلف (°C 4،Room temperature ) به مدت ۶ ساعت، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در محلولهای تداوم بخش (extender)مختلف (گلیسرول، محلول نمک ۷/۰% ، محلول نمک ۶۵/۰%) به مدت ۵ روز،  میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در همان شرایط به مدت ۱۰ روز، به روش فوق حساس بیولومینوسانس اندازه گیری گردید.

براساس آزمایشات انجام شده در این تحقیق، غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C 12- 10، ۲۲/۷ ± ۰۴/۷۴درصد غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C20- 18 بود.اسپرمهای نگهداری شده در دمای °C 4 یخچال به مدت ۶ ساعت و اسپرمهای نگهداری شده در دمای آزمایشگاه به مدت ۶ ساعت به ترتیب ۹۱/۰ ± ۲۶/۹۰ درصد و ۴۹/۱ ± ۱۷/۱۷ درصد ATP خود را حفظ کردند. نگهداری اسپرم درextender های مختلف (گلیسرول، محلول نمک ۷/۰% ، محلول نمک ۶۵/۰%) به مدت ۵ روز نشان داد که گلیسرول و محلول نمک ۶۵/۰%، درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک ۷/۰% حفظ کردند. نگهداری اسپرم درهمان extender‌ها  به مدت ۱۰ روز نشان داد که گلیسرول درصد بالاتری از ATP را نسبت به  محلول نمک ۷/۰% و ۶۵/۰% حفظ کرد. اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15-  بعد از ۵ روز و اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15-  بعد از ۱۰ روز به ترتیب ۵/۴ ± ۱۹/۷۴ و ۲/۶ ± ۶۷/۴۷ درصد ATP خود را حفظ کردند.  اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک ۷/۰%   در دمای °C 1 بعد از ۵ روز و اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک ۷/۰%  در دمای °C 1 بعد از ۱۰ روز به ترتیب ۸۱/۲ ± ۶۵/۱۳ و ۰۶/۰ ± ۶۹/۰ درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک ۶۵/۰% در دمای °C15-  بعد از ۵ روز و اسپرمهای نگهداری شده درمحلول نمک ۶۵/۰%   در دمای      °C 15 –  بعد از ۱۰ روز به ترتیب ۶۸/۶ ± ۵۸/۷۳ و ۱۲/۰ ±۰۵/۱ درصد ATP خود را حفظ کردند.

براساس نتایج به دست آمده برای حفظ میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی، نمونه گیری در دمای °C20- 18 و نگهداری در گلیسرول توصیه می شود.

 

صفحه
چکیده————————————————————-۲-۱
مقدمه—————————————————————۳

فصل اول : مروری بر تحقیقات گذشته

۱-۱ پیشینه تحقیق—————————————————- ۸-۵
۱-۲ تاکسونومی—————————————————– ۹-۸
۱-۳ مشخصات کلی راسته کفال ماهی شکلان ———————————–۹
۱-۴ مشخصات خانواده کفال ماهیان —————————————-۱۰
۱-۵ مشخصات کفال طلایی ——————————————-۱۲-۱۰
۱-۶ زیست شناسی کفال طلایی —————————————–۱۳-۱۲
۱-۶-۱ مشخصات زیستی کفال طلایی —————————————۱۳
۱-۶-۱-۱ تحمل درجه حرارت ——————————————–۱۳
۱-۶-۱-۲ تحمل شوری ————————————————-۱۳
۱-۶-۱-۳ تحمل مقادیر اکسیژن ——————————————–۱۳
۱-۶-۱-۴ تغذیه کفال طلایی ——————————————-۱۴-۱۳
۱-۷ ارزش اقتصادی کفال ماهیان —————————————-۱۵-۱۴
۱-۸ ارزش غذایی ماهی کفال ——————————————— ۱۶
۱-۹ پراکنش کفال ماهیان ———————————————۱۸-۱۶
۱-۱۰ دریای خزر————————————————– ۲۲-۱۸
۱-۱۱ تولید مثل کفال طلایی ——————————————-۲۳-۲۲
۱-۱۱-۱ دستگاه تولید مثل کفال طلایی ————————————۲۵-۲۳
۱-۱۱-۲ اسپرماتوژنز —————————————————۲۵
۱-۱۱-۳ ساختمان اسپرماتوزوئید ——————————————- ۲۶
۱-۱۱-۴ فعالیت اسپرماتوزوئید ——————————————– ۲۷

۱-۱۱-۵ رابطه بین میزان ATP و تحرک اسپرم ——————————— ۲۸
۱-۱۱-۶ مکانیزم چرخشی انتقال انرژی در ATP سنتاز ————————- ۳۱-۲۸
۱-۱۱-۷ AMP حلقوی بعنوان یک پیامبر ثانویه —————————— ۳۷-۳۲
۱-۱۱-۸ extenders ———————————————– ۴۰-۳۷

فصل دوم: روش تحقیق و مواد

۲-۱ مواد و وسایل مورد نیاز ——————————————- ۴۳-۴۲
۲-۱-۱ خصوصیات کیت تعیین ATP ————————————— ۴۳
۲-۱-۲ اجزای کیت تعیین ATP —————————————— ۴۳
۲-۱-۳ روش آماده سازی محلولها ——————————————۴۴
۲-۱-۴ خصوصیات و کاربردهای بافر HEPES —————————– ۴۵-۴۴
۲-۱-۵ روش آماده سازی محلول بافر HEPES——————————— ۴۵
۲-۱-۶ روش آماده سازی محلول بی کربنات سدیم——————————- ۴۶
۲-۱-۷ روش آماده سازی محلول گلیسرول ۱۰% و گلوکزM 3/0 ——————— ۴۶
۲-۲ روش کار —————————————————- ۵۰-۴۶

فصل سوم : نتایج تحقیق
نتایج ———————————————————- ۶۲-۵۲
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری ————————————————- ۶۹-۶۴
پیشنهادات ———————————————————- ۷۰
منابع فارسی ——————————————————۷۱
منابع لاتین——————————————————- ۷۶-۷۲

فهرست جداول
عنوان                                                                                                 صفحه
جدول ۱-۱ ——————————————————– ۳۳
جدول ۳-۱——————————————————— ۵۳
جدول ۳-۲——————————————————— ۵۳
جدول ۳-۳——————————————————— ۵۳
جدول ۳-۴——————————————————— ۵۳
جدول ۳-۵———————————————————۵۴
جدول ۳-۶——————————————————— ۵۴
جدول ۳-۷——————————————————— ۵۴

جدول ۳-۸——————————————————— ۵۵
دول ۳-۹——————————————————— ۵۵
جدول ۳-۱۰——————————————————- ۵۵
جدول ۳-۱۱——————————————————- ۵۵

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                    صفحه
نمودار۱———————————————————— ۵۶
نمودار ۲———————————————————– ۵۷
نمودار ۳———————————————————– ۵۸
نمودار ۴———————————————————– ۵۹
نمودار ۵———————————————————– ۶۰
نمودار ۶ ———————————————————- ۶۱
نمودار ۷———————————————————– ۶۲
فهرست اشکال

عنوان                                                                                                    صفحه
شکل ۱-۱ ——————————————————— ۱۰
شکل ۱-۲———————————————————- ۱۱
شکل ۱-۳———————————————————- ۱۷
شکل ۱-۴———————————————————- ۲۶
شکل ۱-۵———————————————————- ۲۹
شکل ۱-۶———————————————————- ۳۵
شکل ۱-۷———————————————————- ۳۶
شکل ۲-۱———————————————————- ۴۵

 

متن کامل در فایل word زیر :قیمت ۲۰۰۰ تومان

حجم:۴۰۰ کیلوبایت

RIAL 20,000 – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده