پایان نامه دکتری دندان پزشکی خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی

دانلود پایان نامه دندانپزشکی,پایان نامه های دندانپزشکی دانشگاه تهران,عنوان پروپوزال دندانپزشکی,خرید پایان نامه دندانپزشکی,پایان نامه دندانپزشکی تهران,لیست پایان نامه های دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

دانلود پیان نامه بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی

چکیده:

اهداف: هدف از این مطالعه بررسی اثر UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی و مقایسه آن با کامپوزیتهایی که است تنها براساس مونومرهای متداول بکار رفته در کامپوزیتهای دندانی (BisGMA/TEGDMA) می‌باشند.

روشها: یک ماتریکس رزینی حاوی ۶۰% وزنی Bis-GMA و ۴۰% وزنی TEGDMA تهیه شد. ۵/۰% وزنی کامفورکینون و ۵/۰% وزنی DMAEMA به عنوان آغازگر در سیستم حل شدند. سپس IP-UDMA با غلظتهای ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ phr به پایه رزینی در پنج گروه آزمایشی افزوده شدند. فیلرهای شیشه سایلنیزه با متوسط اندازه ذرات ۴-۲ میکرون به پایه رزینی اضافه شدند. ۸ نمونه برای هر گروه آماده شد. بطوریکه کامپوزیتهای آزمایشی داخل قالبهای تست مربوطه قرار داده شده و به نمونه‌ها از هر سمت ۳ بار بصورت پوششی هر بار به مدت ۴۰ ثانیه نور تابانده شد. لبه‌های نمونه‌ها توسط کاغذ سمباده صاف شدند و در دمای محیط به مدت ۲۴ ساعت قرار گرفتند.

برای اندازه‌گیری چغرمگی شکست (Fracture toughness) و استحکام خمشی (Flexural strenght)، تست خمش سه نقطه‌ای با روشهای استاندارد انجام گرفت.

نتایج توسط آزمونهای آماری ANOVA و Tukey’s test بررسی شدند.

یافته­ها: گروه ۱۰% UDMA بالاترین میزان Fracture toughness، و گروه ۵% UDMA بالاترین استحکام خمشی را بین تمامی گروهها داشتند.

اهمیت: تهیه کامپوزیت دندانی با خواص بهتر یکی از اهداف دندانپزشکی ترمیمی میباشد. یافته ها پیشنهاد می کنند که افزودن UDMA جدید باعث خواص مکانیکی برتر در کامپوزیت­های دندانی می شود.

واژه­های کلیدی: خواص مکانیکی، کامپوزیت دندانی، UDMA، Bis-GMA و TEG-DMA

 

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

فصل اول: مقدمه

۱-۱- دلایل انتخاب موضوع  ۲

۱-۲- بیان مسأله  ۴

۱-۳- تعریف واژه های عملیاتی   ۷

 

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

۲-۱- تاریخچه   ۱۰

۲-۲- مروری بر مقالات  ۱۴

 

فصل سوم: اهداف و فرضیات

۳-۱- هدف کلی   ۲۷

۳-۲- اهداف اختصاصی   ۲۷

۳-۳- فرضیات   ۲۸

فصل چهارم: مواد و روشها

۴-۱- متغیرهای تحقیق و مقیاس سنجش متغیرها  ۳۰

۴-۲- جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه ۳۲

۴-۳- طرح جمع آوری اطلاعات  ۳۲

۴-۴-طرح تجزیه و تحلیل آماری  ۳۶

۴-۵- مسائل اخلاقی و انسانی طرح ۳۶

۴-۶- روش اجرای تحقیق  ۳۷

فصل پنجم: یافته ها

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری

۶-۱- بحث  ۴۹

۶-۲- نتیجه گیری  ۵۶

۶-۳- مشکلات و پیشنهادات  ۵۷

منابع   ۵۸

ضمیمه ۶۴

فهرست جداول

عنوان   صفحه

جدول ۴-۱- ساختمان شیمیایی فیلر شیشه   ۳۵

جدول ۵-۱- مقادیر fracture toughness، استحکام خمشی و مدول خمشی نمونه های مختلف ۳۹

فهرست اشکال

عنوان                                                                    صفحه

شکل ۴-۱- قالب استفاده شده برای آزمون Fracture toughness    ۳۴

شکل ۴-۲- قالب استفاده شده برای آزمون استحکام خمشی   ۳۴

شکل ۴-۳- روش اندازه گیری خواص به روش ۳-point bending   ۳۴

شکل ۴-۴- فیلر شیشه   ۴۰

شکل ۴-۵- مخلوط رزینهای Bis-GMA/TEGDMA/UDMA   ۴۰

شکل ۴-۶- مراحل تهیه کامپوزیت  ۴۰

شکل ۵-۱- چغرمگی شکست نمونه های شامل مقادیر مختلف IP-UDMA                 ۴۱

شکل ۵-۲- استحکام خمشی نمونه های شامل مقادیر مختلف IP-UDMA                 ۴۱

شکل ۵-۳- مدول خمشی نمونه های شامل مقادیر مختلف IP-UDMA                     ۴۱

شکل ۵-۴- ارزیابی SEM سطح شکست با بزرگنمایی ۸۰۰۰     ۴۳

شکل ۵-۵- ارزیابی SEM سطح شکست با بزرگنمایی ۱۰۰    ۴۳

شکل ۵-۶- ارزیابی سطح شکست توسط استریومیکروسکوپ  ۴۳

شکل ۵-۷- ارزیابی سطح شکست توسط استریومیکروسکوپ  ۴۳

شکل ۵-۸- منحنی نیرو به جابجایی برای آزمون چغرمگی شکست ۴۴

شکل ۵-۹- منحنی نیرو به جابجایی برای آزمون استحکام خمشی   ۴۴

خرید و دانلود پایان نامه همراه با تمامی منابع،اشکال،مقدمه و … در فایل word زیر:

RIAL 40,000 – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده