پلی‌مورفیسم تک‌نوکلئوتیدی

پلی‌مورفیسم تک‌نوکلئوتیدی :
پلی‌مورفیسم تک‌نوکلئوتید (SNP) بیشترین شکل ژنتیکی پایدار از شکل‌های مختلف ژنتیکی یک جمعیت است، بنابراین SNPsها بیان‌های مختلف توالی‌های جانشین (الل‌ها) یک جفت باز از DNA در افراد نرمال یک جمعیت است. پلی‌مورفیسم‌ها و جهش‌ها در ناحیه غیرکدکننده احتمالاً تولیدکننده اثرات شدید در فنوتیپ می‌باشند (prucha et al. 2008).

۶-۲ طبقه‌بندی SNPs:
SNPsها به ۲ گروه اصلی تقسیم می‌شوند؛SNPs های پیوندی و SNPsهای عملکردی.
SNPsهای پیوندی (که معمولاً به آن‌ها SNPsهای نشانگر هم می‌گویند) جایگاهشان در بیرون از ژن‌ها بوده و دارای عملکرد پروتئینی نمی‌باشند.
SNPsهای عملکردی دارای فعالیت پروتئینی هماهنگ با یک بیماری و یا در افزایش پاسخ به درمان می‌باشند. SNPsهای عملکردی به دو شکل SNPsهای کدکننده و SNPsهای غیرکدکننده تقسیم می‌شوند (cSNPs) و (nsSNPs) .
SNPs کُدکننده: در ناحیه کدکننده از یک ژن قرار دارند که می‌تواند توالی یک ژن تولیدکننده پروتئین را تغییر دهد.
nsSNPs: کد توالی اسیدهای آمینه پروتئین‌ها را تغییر داده و باعث تغییر در ساختمان و عمل پروتئین‌ها می‌گردد و کاندیدای خوبی برای تغییر آلل‌های بیماری می‌گردد (jegga et al. 2007). بیشترین SNPsها در بیرون از ناحیه توالی کدکننده می‌باشند.

۶-۳ SNPs به‌عنوان یک بیومارکر در عفونت خون:
شناسایی ژنتیکی متفاوت در مورد تول‌لایک رسپتورها (TLRs) و سیتوکین‌های پیش‌التهابی نشانه‌های باارزشی در افزایش گوناگونی ژنتیکی در پاسخ به عفونت باکتریایی را نشان می‌دهند. تجزیه و تحلیل گوناگونی ژن‌ها و ارتباط آن در پاسخ به عفونت‌ها می‌تواند نشان از شناسایی ژن‌های جدید در تشخیص و درمان دهد.
TLRs: این رسپتورها به‌وسیله ماکروفاژها، سلول‌های دندرتیک، نوتروفیل‌ها و دیگر جمعیت‌های سلولی بیان می‌شوند. TLRsها یک نقش محوری در پاسخ‌های ایمنی ذاتی به آنتی‌ژن‌های عفونت‌های باکتریایی بازی می‌کنند TLR4 .(Leulier and Lemaitre. 2008) یک دلیل قطعی در شناسایی لیپوپلی‌ساکارید می‌باشد و TLR2 یک رسپتور ضروری در شناسایی باکتری‌های گرم مثبت می‌باشد (Martin. 2000; opal & Huber. 2002).
در تحقیقات انجام‌شده بر روی انســـــــــــــــان در آمریکا با دو جهش در TLR روبرو شدند؛ (۲۹۹ Asp  Gly, 399 Thr Ile) دو جهشی هستند که در TRL4 تایپ وحشی در پاسخ به استنشاق سموم دیده شده است. دو جهش تعویض اسیدآمینه ۲۹۹ Asp  Gly (و نه در ۳۹۹Thr  Ile ) به‌طور مشخص باعث می‌شود که سطح NF-kB در تحریک لیپوپلی‌ساکارید و سلول‌های T کمکی-۱ (Th-1) کاهش یابد. پلی‌مورفیسم ۲۹۹/۳۹۹ باعث کاهش سطح اینترلوکین یک- آ (IL-1a) در اثر اندوتوکسین در انسان‌ها می‌شود (Arbour et al. 2000).
در بیماران با شوک سپتیک در اثر عفونت با باکتری‌های گرم منفی، درصد بالایی از این بیماران با الل‌های TLR4 دیده شد‌ه‌اند (Lorenz et al. 2002)، بنابراین پلی‌مورفیسم TLR4 299 وابسته به یک عفونت خون شدید، شوک سپتیک و درصد بالای مرگ‌ومیر در بیماران با سپیس و یا بیماران SIRS است (Lorenz and Child et al. 2003) ,(Barber et al. 2004)
بعضی مطالعات نشان داده است که TLR2 677 Arg  Trp ,753 Arg Gly می‌تواند نشان‌دهنده استعداد عفونت به‌وسیله باکتری‌های گرم مثبت و یا عفونت به‌وسیله توبرکلوزیس و یا لپروسی باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده