مقادیرنرمال کیت بیوشیمی

 

ردیف    نام تست واحد    مقدار روش  

نمونه

1

 

گلوکز Mg/dl 74     –   106    End point   آنزیماتیک سرم بدون همولیزیا پلاسمای هپارینه
2

 

اوره Mg/dl 13   –     43 Uv -Kineticآنزیماتیک        =
3

 

کراتینین Mg/dl 0.8 –   1.3 ژافه- کالریمتریک – کنتیک          =
4

 

اسید اوریک Mg/dl Man 3.5 –   7.2

Woman 2.6- 6

آنزیماتیک – کالریمتریک –End point        =
5

 

کلسترول Mg/dl N=<200

B=200-240

H=>240

 

             =          =
6

 

تری گلیسیرید Mg/dl N=<150,B=150-200

H=200-500 V.H=>500

         =          =
7 کلسیم Mg/dl

Mg/24h

Serum:8.8-10.2

Urine:100-400

         =
8

 

فسفر Mg/dl

Mg/24h

Serume:2.7-4.5

Urin:400-1300

Uv-End point          =
9 SGOT U/L < 40 Kinetic , UV        =
10

 

SGPT U/L <   40        =          =
11 ALP U/L Child:180-1200

Adults :100-290

Kinetic        =
12

 

LDH U/L 235   –     470 Kinetic, UV        =
13

 

CK NAC U/L M: 15 –   130

F: 15 – 110

   Kinetic        =
14

 

Amylase U/L < 86            =
15

 

بیلی روبین

توتال

Mg/dl < 1.0            دیازو        =
16

 

بیلی روبین

Direct

Mg/dl < 0.3          دیازو          =
17

 

توتال پروتئین g/dl 6.0   – 7.8 Biuret reaction

End point

سرم بدون همولیز و لیپدی
18

 

آلبومین g/dl 3.8 – 5.5 Colorimetric

Bromocresol green(BCG)

سرم یا پلاسمای هپارینه
19 Iron Mg/dl 50 – 168          =
اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ