مواد نگهدارنده جهت انجام تستهای ادرار ۲۴ساعته

مواد نگهدارنده جهت انجام تستهای ادرار ۲۴ساعته

 

 

ردیف        نام تست ماده نگهدارنده       مقدار
۱

 

      پروتئین اسید بوریک     ۱۵-۱۰گرم
۲

 

بنس جونز پروتئین اسید بوریک     ۱۵-۱۰گرم
۳

 

کلسیم اسید هیدروکلریک     ۱۵میلی لیتر
۴

 

کراتینین اسید بوریک     ۱۵-۱۰گرم
۵

 

الکترولیت Na;k;cl     نمی خواهد  
۶

 

      گلوکز اسید بوریک     ۱۵-۱۰گرم
۷

 

۱۷هیدروکسی کورتیکواستروئید اسید استیک گلاسیال ۱۵   میلی لیتر
۸

 

۵-HIAAهیدروکسی ایندول استیک اسید اسید بوریک      ۱۵-۱۰گرم
۹

 

۱۷KGSکتوژنیک استروئید اسید استیک گلاسیال    ۱۵میلی لیتر
۱۰

 

۱۷KGکتواستروئید اسیداستیک گلاسیال     ۱۵میلی لیتر
۱۱

 

   VMA اسیداستیک گلاسیال      ۱۵میلی لیتر
۱۲

 

اسید اوریک اسید بوریک     ۱۵-۱۰گرم
۱۳       فسفر اسید هیدروکلریک      ۱۵میلی لیتر

 

اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ