مرور رده

میکروب شناسی و آنالیز ادرار

میکروب شناسی,میکروبیولوژی,سایت میکروب شناسی,تفسیر ادرار و مدفوع,آزمایش کشت ادرار,کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه,سایت علوم آزمایشگاهی,تشخیص و ویژگی میکروب ها,باکتریهای بیماریزا,محیط های افتراقی,گرم مثبت و گرم منفی,سانتریوفوژ,نوار ادرا

روش های کشت ادرار

روش های کشت ادرار: انتخاب نوع محیط کشت بستگی به شرایط بیمار و سلیقه میکروب شناس و درخواست پزشک دارد. آگار خون دار با ۵% خون گوسفند و یک پلیت مک کانکی آگار و یا ائوزین متیلن بلو آگار جهت رشد اغلب باسیل های گرم منفی و استافیلوکوکوس ها و یک محیط کشت جهت رشد ارگانیسم های گرم مثبت مناسب است. مانند محیط کلمبیا کلستین ـ نالیدیکسیک اسید آگار (CAN) یا فنیل…
ادامه مطلب ...