مرور رده

میکروب شناسی و آنالیز ادرار

میکروب شناسی,میکروبیولوژی,سایت میکروب شناسی,تفسیر ادرار و مدفوع,آزمایش کشت ادرار,کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه,سایت علوم آزمایشگاهی,تشخیص و ویژگی میکروب ها,باکتریهای بیماریزا,محیط های افتراقی,گرم مثبت و گرم منفی,سانتریوفوژ,نوار ادرا

باکتری بورلیا Borrellia

جنس بورلیا Borrellia،این باکتریها باریک و ظریف به قطر 0/2 میکرون و طول ۵ تا ۲۰ میکرون بوده و دارای چند پیچ هستند که فواصل پیچها نامنظم میباشد. بورلیا ونسانتی بورلیا ونسانتی همراه با باسیل های گرم منفی بی هوازی به نام فوزو باکتریوم فوزی فرم ایجاد فارنژیت چرکی به نام آنژین ونسان میکند. این عارضه اغلب در زمانی که افراد مقاومت بدنشان کم شود دیده میشود.…
ادامه مطلب ...