معماری

انگل شناسی

آرتیفکت‌ های انگل شناسی

آزمایش انگل

آرتیفکت‌های انگل‌شناسی.یکی از مشکلات انگل‌شناسی تشخیصی، افتراق انگل‌ها از عناصر دیگر موجود در مدفوع و سایر مایعات بدن است. دشوارترین نمونه برای افتراق انگل‌ها از آرتیفکت‌ها، نمونه مدفوع است. نمونه مدفوع شامل اجزای بسیاری از جمله بقایای مواد غذایی، محصولات هضم شده، سلول‌های اپیتلیال، لوکوسیت‌ها، گلبول‌های قرمز، موکوس و میکروارگانیسم‌ها مانند مخمر و باکتری است. به علت نسبت این مواد …

ادامه نوشته »

چرخه زندگی پلاسمودیوم

چرخه زندگی پلاسمودیوم

پلاسمودیوم ویواکس,پلاسمودیوم فالسیپاروم,علائم مالاریا,پلاسمودیوم مالاریه,پشه مالاریا در ایران,درمان مالاریا,پلاسمودیوم چیست,عکس پشه مالاریا انگلهای پلاسمودیوم انسانی در طول زندگی خود وابسته به دو میزبان می باشند. یک مرحله جنسی بدون تکثیر یا لقاح و یک مرحله غیر جنسی دارای تکثیر  Sporogony Cycle))  در پشه آنوفل ماده بعنوان میزبان اصلی و دو مرحله غیر جنسی همراه با تکثیر (Schizogony) در انسان بعنوان …

ادامه نوشته »

تریشوریس (تریکوسفال)

مشخصات و مورفولوژی انگل تریکوسفال

تریکوریس تریکورا,کرم قلابدار,تریشین,چرخه زندگی و مورفولوژی کرم تریشوریس.بدن کرم از دوقسمت متمایز تشکیل شده:قسمت نازک و موئی شکل قدامی که مری کرم را تشکیل می دهد.قسمت خلفی ضخیم که اعضای مختلف بدن کرم در آن قرار گرفته.طول بدن کرم ماده  ۳۵-۵۰میلیمتر وقسمت نازک قدامی دوبرابر قسمت ضخیم خلفی است نام های دیگر تریکوسفال Trichocephalus trichiurus  تریکوسفالوس تریکیوروس Trichocephalus hominis  تریکوسفالوس …

ادامه نوشته »

آزمایش OB

تفسیر آزمایش خون مخفی ob

تفسیر آزمایش خون مخفی در مدفوع,آزمایش op,آزمایش مدفوع occult blood,تست ob چیست؟Uروش انجام تست گایاک,تست گایاک چیست,آزمایش op چیست؟,روش انجام تست ob تست خون مخفی مدفوع که تحت عنوان FOBT نیز شناخته می شود یک تست آزمایشگاهی است که مدفوع را از لحاظ حاوی بودن خون غیر قابل تشخیص (مخفی شده) چک می کند. خون مخفی در مدفوع ممکن است …

ادامه نوشته »

روشهای تغلیظ مدفوع برای تشخیص انگلها

تغلیط مدفوع برای انگل

ﻫﺪف اصلی از انجام آزﻣﺎﯾﺶ مستقیم نمونه ﻣﺪﻓﻮعی ﻛﻪﺣﺎوی ﻣﺎده  ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه نمیباشد،  ﺑﺮرﺳﻲﺣﺮﻛﺖﺗﺮوﻓﻮزوﺋﯿﺖ ﺗﻚﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ،  ﮔﺰارش  رﻧﮓ، ﻗﻮام،  ﻣﯿﺰانWBC،RBC  و غیره اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روش ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰارش آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ نموﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت  ﮔﺰارش  اوﻟﯿﻪ  ﺑﻪ  ﭘﺰﺷﻚ  داده  ﺷﻮد  و  ﮔﺰارش  روش  ﺗﻐﻠﯿﻆ  و رﻧﮓ آﻣﯿﺰی دائمی ﺑﻌﺪا ﺑﻪ اﻃﻼع ﭘﺰشک‌ برسد… میتوان در رابطه ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهﺑﺮ روی نمونه،آزﻣﺎﯾﺶ …

ادامه نوشته »

روش انجام آزمایش مدفوع

قطرات چربی در مدفوع

آزمایش مدفوع،چه چیزهایی در مدفوع مشاهده می شود؟قطرات چربی،انگل،کیست،تخم،گرانول،نشاسته،مخمر،قارچ باکتری،فیبر،سلولز،سبزیجات و غذای هضم نشده در مدفوع روش انجام آزمایش مستقیم مدفوع یک قطره سرم فیزیولوژی ۸۵/۰% را در طرف چپ و یک قطره از محلول لوگل را در طرف راست لام قرار می دهیم. مقدار خیلی کمی از مدفوع ( به اندازه ۲ میلی گرم و یا در حدی که …

ادامه نوشته »

بلاستوسيستيس هومينيس (مشخصات انگل،مورفولوژی،تشخیص آزمایشگاهی)

کيست بلاستوسيستيس هومينیس

بلاستوسيستيس هومينيس ارگانيسمي که در اكثر اوقات در نمونه هاي مدفوع ديده مي شود و كار تشخيص را مشكل مي كند و هنوز كاملا مشخص نيست كه در کدام درجه جايگاه و طبقه اي قرار مي گيرد. عده اي فكر مي كردند كيست تريكوموناس هومينيس است اما بعدا مشخص شد كه ربطي به آن ندارد. مدتي آن را قارچ انگاشتند …

ادامه نوشته »

کیلوماستیکس مسنیلی

تروفوزوئيت کيلوماستيکس مسنيلى

کیلوماستیکس مسنیلی Chilomastix mesnili بر اساس اکثر اطلاعات موجود ،کیلو ماستیکس برای انسان بیماریزا نیست . با این وجود باید این انگل را از ژیاردیا و سایر تاژکدارانی که گاهی در نمونه مدفوع یافت می شوند تمیز داد . شکل انگل کیلوماستیکس مسنیلی تروفوزوییت های کیلو ماتیکس مسنیلی کشیده هستند و به تدریج به طرف انتهای خلفی باریک می شوند . …

ادامه نوشته »

ژيارديا لامبليا (موفولوژی،مشخصات،تشخیص آزمایشگاهی)

%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%88%d8%b2%d9%88%d8%a6%d9%8a%d8%aa-%da%98%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a7

ژیاردیا لامبلیا (G.lamblia) یک تک یاخته تاژکدار است که تروفوزوئيت پهن و گلابی شکل آن بین ۵/۹ تا ۲۰ میکرون طول و ۵ تا ۱۵ میکرون عرض دارد. دارای دو هسته و چهار زوج تاژک است. کیست بیضوی آن، ۱۰ میکرون طول، ۸ میکرون عرض(به طور متوسط) و دو یا چهار هسته دارد. وجود صفحه مکنده در سطح شکمی‏ ژیاردیا …

ادامه نوشته »

یداموبا بوچلی (مشخصات آمیب،مورفولوژی و تشخیص انگل)

%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%88%d8%b2%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%aa-%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%88%da%86%d9%84%db%8c

یداموبا بوچلی به صورت کومنسال در روده ی بزرگ زندگی میکند. مراحل مختلف چرخه زندگی همانند اندولیماکس نانا می باشد. تروفوزوئیت یداموبا بوچلی اندازه یداموبا بوچلی بین ۸ تا ۲۰ میکرون است . هسته از نوع وزیکولی ولیکن کروماتین در اطراف هسته وجود نداشته و فقط به طور شعاعی از کاریوزوم به اطراف کشیده میشود . تروفوزوئیت این انگل حرکت …

ادامه نوشته »

اندولیماکس نانا (ویژگیها،مورفولوژی،تشخیص آزمایشگاهی)

%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%88%d8%b2%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%84%db%8c%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7

آمیب اندولیماکس نانا (Endolimax nana) به صورت کومنسال در روده بزرگ زندگی میکند ابتدا آن را یک گونه ی کوچک هیستو لیتیکا میدانستند ولی در سال 1908 آن را به عنوان یک ارگانیسم مجزا از هیستو لیتیکا تشخیص دادند. برای اولین بار wenyono آن را تحت عنوان گونه ای مستقل طبقه بندی کردند. این آمیب دارای انتشار جهانی است و …

ادامه نوشته »

انتامبا کلی (تشخیص آزمایشگاهی،مورفولوژی)

کیست انتاموبا کلی

انتاموبا کلی از امیب های غیر بیماری زا بوده و شباهت زیادی به انتاموبا هیستولیتیکا دارد.این دو امیب به راحتی ممکن است به جای یکدیگر تشخیص داده شومند.این اشتباه ممکن است به درمان کردن فرد مبتلا به انگل غیر بیماری زا و یا غفت در درمان فرد مبتلا به انگل بیماریزا شود. قطر تقریبی تروفوزوئیت نزدیک به قطر تروفوزوئیت انتاموبا …

ادامه نوشته »

تشخیص آزمایشگاهی انتامبا هیستولیتیکا

آنتاموبا هیستولیتیکا

انتامبا هیستولیتیکا آمیب های پاتوژن روده ی بزرگ می باشد و از عوامل مهم ایجاد دیسانتری ( اسهال همراه با درد شکمی ، زورپیچ و خون ) می باشد. انتقال بیماری بیشتر از طریق آب و غذای آلوده به مدفوع حاوی کیست می باشد. شیوع آن در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر بیشتر بوده. تروفوزوییت انتامبا هیستولیتیکا: فرم فعال و …

ادامه نوشته »

روش انجام آزمایش نمونه واژینال برای تشخیص انگل

نمونه واژینال

آزمایش مستقیم نمونه واژینال: در این روش بیمار به آزمایشگاه مراجعه کرده و با سواب نمونه ای از ترشحات واژینال می دهد که با سرم فیزیولوژی به صورت مستقیم بررسی میشود. آزمایش نمونه سانتریفوژ شده سواب که درون سرم فیزیولوژی قرار داده و خارج کرده به دیواره فشار داده و سپس محلول را سانتریفوژ کرده و مایع رویی را به …

ادامه نوشته »