مرور رده

انگل شناسی

انگل شناسی,سایت انگل شناسی,پارسیان لب,چرخه و مورفولوژی انگل شناسی برای علوم آزمایشگاهی,تشخیص آزمایشگاهی انگل ها,داروی ضد انگل,تصاویر انگل,تک یاخته و کرم ها,آزمایش مدفوع

کیلوماستیکس مسنیلی

کیلوماستیکس مسنیلی Chilomastix mesnili بر اساس اکثر اطلاعات موجود ،کیلو ماستیکس برای انسان بیماریزا نیست . با این وجود باید این انگل را از ژیاردیا و سایر تاژکدارانی که گاهی در نمونه مدفوع یافت می شوند تمیز داد . شکل انگل کیلوماستیکس مسنیلی تروفوزوییت های کیلو ماتیکس مسنیلی کشیده هستند و به تدریج به طرف انتهای خلفی باریک می شوند . طول آنها ۱۰ تا ۲۰…
ادامه مطلب ...