مرور رده

کنترل کیفی آزمایشگاه

کنترل کیفی آزمایشگاه,کنترل کیفی هورمون,کنترل کیفی بیوشیمی,کنترل کیفی هورمون,کنترل کیفی میکروب شناسی,کنترل کیفی خونش ناسی,روش های کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی,سایت کنترل کیفی آزمایشگاه,دانلود آموزش کنترل کیفی

کنترل کیفی بخش بیوشیمی

مقدمه ای بر تضمین کیفیت تضمین کیفـیت شامل مجموعه تلاشها یی است که برای بهبـودی کارآیی وموثـر بودن آزمایشگاه انجام می شود تا یک روند آزمایش از کیفیت قابل قبـولی برخوردار شود . به زبان دیگر اعمال سیسـتم کارآمد جهت شناسـائی ، جلوگیری و اصـلاح خطاهای انجام شده از زمان درخواست آزمایش تا خروج جوابـها از آزمایشگاه می باشد . عملکرد آزمایشگاه در طی پروسس…
ادامه مطلب ...