خانه > کنترل کیفی آزمایشگاه (صفحه 5)

کنترل کیفی آزمایشگاه

کنترل کیفی آزمایشگاه,کنترل کیفی هورمون,کنترل کیفی بیوشیمی,کنترل کیفی هورمون,کنترل کیفی میکروب شناسی,کنترل کیفی خونش ناسی,روش های کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی,سایت کنترل کیفی آزمایشگاه,دانلود آموزش کنترل کیفی

صحه‌گذاری روشهای کمی در آزمایشگاه (Quantitative) Method Validation

استفاده از یک روش یا کیت جدید در آزمایشگاه امری عادی و روزمره است. بدیهی است آزمایشگاه می‌بایست ضمن دقت در انتخاب روش بر اساس شرایط خاص خود، قبل از استفاده از آن برای گزارشدهی به بیمار روش جدید را بررسی و تائید نماید. ازآنجائیکه عملکرد یک روش آزمایشگاهی تحت …

ادامه نوشته »

کنترل کیفی تومورمارکرها

مهمترین شاخص در حوزه تضمین کیفیت تومور مارکر ها ثبات و پایداری نتایج ارائه شده به پزشکان بالینی جهت یک قضاوت صحیح بالینی در راستای تعیین پروگنوز و مانیتورینگ کانسر می باشد که این امر این الزام کیفی را برای آزمایشگاه بوجود می آورد که جهت انجام و ارائه تست …

ادامه نوشته »

دستورالعمل ایمنی کار در آزمایشگاه

آشنائی کلیه پرسنل با خطرات کار و نحوه مواجهه با آنها در آزمایشگاه ۴-کاربرد: ۱-۴-آشنائی با نحوه برخورد با مواد مضر جهت ایمن ماندن از عوارض احتمالی آنها ۵-صلاحیت و شایستگی: ۱-۵- کلیه افراد شاغل در آزمایشگاه ملزم به شناخت و رعایت اصول ایمنی هستند ۶- تجهیزات و مواد لازم …

ادامه نوشته »

کنترل کیفی سانتریفوژ

کنترل کیفی سانتریفوژ دور و زمان سانتریفوژ هر سه ماه یکبار توسط تاکومتر و کرونومتر کالیبر شده سنجش شده و درصد خطا گرفته شده و در برگه مربوطه یادداشت می شود.دور ۴۵۰ G  و  زمان مدت ۵ دقیقه مورد نیاز می باشد.طبق فرمول ۱۰-۶*۱۱/۱۸*R*2 (RPM)=(RCF) G شعاع سانتریفوژ بهداد  R=13دور …

ادامه نوشته »

کنترل کیفی معرف مایر(خون مخفی)

کنترل کیفی معرف مایر(خون مخفی): معرف مایر بصورت روزانه توسط کنترلهای مثبت و منفی( که بصورت دستی در بخش تهیه می گردد)کنترل شده و جواب آن در برگه کنترل کیفی مربوطه یادداشت می شود

ادامه نوشته »

کنترل کیفی نوار ادرار و معرف مایر

کنترل کیفی نوار ادرار  و معرف مایر ۱-کنترل کیفی نوار ادرار: نوار ادرار بصورت روزانه توسط کنترل کیفی تجاری(در حال حاضر بهار افشان) انجام می گیرد. که بعد از به دما  رسا ندن ویال آن و اضافه کردن ۱۰ سی سی آب مقطر استریل خوب مخلوط کرده و مورد استفاده …

ادامه نوشته »

دستور العمل بخش انعقادی آزمایشگاه

دستور العمل بخش انعقادی اهداف:اعلام خط مشی ها،اهداف و روشهای استاندارد انجام آزمایشات انعقادی مخاطبین :کلیه پرسنل ازمایشگاه مسئول اجرا :مسئول بخش انعقادی روش اجرائی: ۱-    عنوان: آزمایش  PT(Prothrombin time) ۲-    اقدامات وابسته:: ۱-۲- دانستن خطاهای تکنیکی ۲-۲- دانستن مقادیر بحرانی محتمل  بیش از ۲۰ ثانیه یا INR  بیش از …

ادامه نوشته »

کنترل کیفی Ph متر

غلظت یون‌های هیدروژن در محلول به‌صورت ph بیان می‌شود. [⁺PH=- Log [H در اندازه‌گیری PH دو روش متداول وجود دارد: روش شیمیایی که از پدیده تغییر رنگ برخی از معرف‌ها که در مقادیر مختلف گستره ph از خود نشان می‌دهند، استفاده می‌کنند که این روش محدودیت‌های زیادی دارد و فاقد …

ادامه نوشته »