مرور رده

متفرقه

آخرین خبرها از سراسر جهان (خبرهای علمی و پزشکی)

روش نگهداری گیاه آپارتمانی گلشانه

گلشانه  -  NEVER NEVER CTENANTHE OPPENHEIMIANA : نام علمی   MARANTHACAEA  - مارانتاسه : خانواده برزیل : بومی منطقه گلشانه ,سته نانته,ته نانته,هرگز هرگز ,Giant Bamburanta,Never Never Plant : نام های دیگر گلشانه: این گیاه در فارسی به نام های سته نانته ، ته نانته، گلشانه و هرگز هرگز شناخته میشود، نام علمي آن Ctenanthe…
ادامه مطلب ...

گل گندمی

گندمی  -  SPIDER PLANT CHLOROPHYTUM COMOSUM : نام علمی   AGAVACEAE LILIACEAE  - خنجریان - سوسنی ها : خانواده…

گل گندمی موسلی

گندمی موسلی  -  MUSLI CHLOROPHYTUM TUBEROSUM : نام علمی   AGAVACEAE  - خنجریان : خانواده بخش هایی از آفریقا و هند…

فنوکسی اتانول

فنوکسی اتانول، نوعی ماده شیمیایی از خانواده اتر است که در محصولات آرایشی بهداشتی به کار می‌رود و مصرف آن برای…