دسته بندی: سرولوژی و ایمونولوژی

سرولوژی,سرولوژی و ایمونولوژی,کنترل کیفی سرولوژی,سایت سرولوژی,روش انجام و کنترل کیفی تست های سرولوژی سرولوژی,علوم آزمایشگاهی,تفسیر تست های سرولوژی,آزمایش روماتوئید,آزمایش crp,rf,آموزش تست های سرولوژی

علائم آزمایشگاهی بیماری آرتریت روماتوئید

علائم آزمایشگاهی بیماری آرتریت روماتوئید،تشخیص آزمایشگاهی بیماری روماتوئید آرتریت تست روماتوئید فاکتور مثبت در ۶۰ % الی ۸۰% موارد بیماری ( روش لاتکس کیفی / روش ایمونو توربیدومتری یا نفلومتری نیمه کمی / روش...

۰

کایمریسم

درکنار هم قرار گرفتن گردش خون دو فرد زنده، کایمریسم نامیده می‌شود. در این پروسه مقدار کمی سلول و یا DNA به فردی که از لحاظ ژنتیکی با شخص دهنده سلول متفاوت است وارد...

۰

سلولT regulatory

نخستین بار توسطGershon and Kondo   دسته ای از سلول های CD8+ به عنوان سلول های T suppressor مطرح شدند که این اصطلاح از زمان شرح سلول های T regulatory توسط Sakagushiمنسوخ شده است. فنوتیپ:...

۰

سلولهای TFH

در سال 2001 با کشف IL-21  ، ICOS و SAP حضور زیررده ای از سلولهای T  متفاوت از TH2 که به سلولهای B کمک میکردند تحت عنوان TFH مطرح شد که تصاویر میکروسکوپی تعامل...

۰

سلول TH22،TH17،TH9،TH2،TH1

کشف: در سال 1986، Coffman و  Mosmann بر اساس الگوی تولید سایتوکاین توسط سلول‌های T در محیط کشت، این سلول‌ها را به دو گروه TH1 و TH2 تقسیم کردند. فنوتیپ: در سطح این سلول‌ها...

آزمایش ویدال Widal ۰

آزمایش ویدال Widal

نام اختصاری: Widal سایر نام ها: تست سالمونلا، ویدال بخش مورد انجام: سرولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه حجم نمونه مورد نیاز: ml 1 شرایط نمونه گیری: بهتر است ناشتا باشد. ملاحظات...