پارسیان لب

سرولوژی و ایمونولوژی

سرولوژی,سرولوژی و ایمونولوژی,کنترل کیفی سرولوژی,سایت سرولوژی,روش انجام و کنترل کیفی تست های سرولوژی سرولوژی,علوم آزمایشگاهی,تفسیر تست های سرولوژی,آزمایش روماتوئید,آزمایش crp,rf,آموزش تست های سرولوژی

علائم آزمایشگاهی بیماری آرتریت روماتوئید،تشخیص آزمایشگاهی بیماری روماتوئید آرتریت تست روماتوئید فاکتور مثبت در ۶۰ % الی ۸۰% موارد بیماری ( روش لاتکس کیفی /...

علائم آزمایشگاهی بیماری لوپوس اریتماتوزیس ANA (POS)  ۱- آنتی بادی ضد هسته ای مثبت ( در ۹۵% درصد موارد ) تیتر افزایش یابنده آنتی بادی ضد...

درکنار هم قرار گرفتن گردش خون دو فرد زنده، کایمریسم نامیده می‌شود. در این پروسه مقدار کمی سلول و یا DNA به فردی که...

سرم نرمال حاوی IgG، IgA و IgM میباشد که چون با ایمنی سازی عمدی ایجاد نشده و مستقل از قرار گرفتن در معرض Agها...

نخستین بار توسطGershon and Kondo   دسته ای از سلول های CD8+ به عنوان سلول های T suppressor مطرح شدند که این اصطلاح از زمان...

در سال 2001 با کشف IL-21  ، ICOS و SAP حضور زیررده ای از سلولهای T  متفاوت از TH2 که به سلولهای B کمک...

کشف: در سال 1986، Coffman و  Mosmann بر اساس الگوی تولید سایتوکاین توسط سلول‌های T در محیط کشت، این سلول‌ها را به دو گروه...

نام اختصاری: Widal سایر نام ها: تست سالمونلا، ویدال بخش مورد انجام: سرولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه حجم نمونه مورد نیاز: ml 1 شرایط نمونه گیری:...

نام اختصاری: Wright سایر نام ها: تست آنتی بادی ضد برسلا، رایت بخش مورد انجام: سرولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه حجم نمونه مورد نیاز: ml...

نام اختصاری: Anti-LKM1 سایر نام ها:of Liver/Kidney Microsome Type 1  Antibodies، Microsomal (Liver/Kidney) Type 1 Antibodies،  Anti-P450 2D6 Antibody بخش انجام دهنده: ایمونولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری:...

نام اختصاری: Lepto-IgM سایر نام ها: ایمونوگلوبولین M لپتوسپیرا LEPTO M-FORWARD, Leptospira IgM Antibody- FORWARD, Leptospira IgM Antibody بخش انجام دهنده: ایمونولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم،...

نام اختصاری:  Renal Calculi سایر نام ها: Calcalus Analysis، Analasis of Urinary Calculi، Urinary Calculi Analysis، Nephrolithiasis Analysis بخش انجام دهنده: ایمونولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری:...

تست ویدال،نحوه ی انجام آزمایش ویدال،تست حصبه ، تست تشخیصی سالمولا،تفسیر تست ویدال،عوامل مداخله گر در تست ویدال نام اختصاری: Widal سایر نام ها: تست سالمونلا،...

آزمایش رایت,تست آنتی بادی ضد بروسلا,تفسیر آزمایش رایت,عوامل مداخله گر در تست رایت نام اختصاری: Wright سایر نام ها: تست آنتی بادی ضد برسلا، رایت بخش مورد...

error: Content is protected !!