معماری

نخستين قاشق هاي غذا

نخستين قاشق هاي غذا | غذاهاي کودکان
نخستين غذاها بايد بسيار روان و از نظر طعم و مزه ملايم باشند . غالباً فرني نشاسته يا آرد برنج بسيار مناسب است ؛ زيرا مز? شير مي دهد و ترکيب نرم آن براي کودک آشنا به نظر مي رسد . فرني هاي آماده که در داروخانه به فروش مي رسند ، مانند سرلاک ، حريره بادام ، برنجينه و غيره … نيز مناسب هستند . ابتدا ، يک قاشق چاي خوري پر از اين پودر فرني هاي آماده را که از بيرون خريداري کرده ايد ، و اضافه کردن اندکي آب جوشيده ، شير دوشيده شد? مادر يا شير خشک امتحان کنيد . اين مواد را طبق دستور روي بسته و به ميزان لازم با هم مخلوط کنيد تا پوره اي نرم و روان و اندکي غليظتر از شير به دست آيد . پيش از آن که پور? آماده شده را به کودک بدهيد  ،آن را امتحان کنيد و مطمئن شويد که ولرم است ؛ چرا که اگر داغ باشد و آن را به کودک بدهيد  ،غذا را از دهان خود بيرون خواهد ريخت . مقدار کمي از غذا را روي لب? قاشق چا ي خوري ضدعفوني شده قرار دهيد و قاشق را هرگز پر نکنيد  . غذا دادن به کودک با قاشق يک مهارت است و در ابتدا ، کودک به جاي اين که غذارا فرو ببرد ، بيرون مي ريزد تا به تدريج ، يادبگيرد که غذا را به قسمت عقب دهان هدايت کند و آن را بخورد . سعي نکنيد با عجله به کودک غذا بدهيد ، بلکه با کودک خود همگام شويد . اگر کودک شما بي ميل به نظر مي رسد  ،غذا دادن را متوقف کنيد و به او شير يا شيشه بدهيد . شما مي توانيد چند روز بعد دوباره دادن غذاي جويدني را امتحان کنيد .