اریتراسما

عامل آن Corynebacterium Minutissimum  است و با پچ های پوسته ریزی دهنده قرمز تا قهوه ای مشخص می شود. در نواحی چین دار بدن مثل کشاله ران- زیر پستان – لای انگشتان پا شایعتر است و بدون علامت است . دیابت- افزایش سن – چاقی- زندگی در آب و هوای گرم از فاکتورهای مستعدکننده بیماری است.

شایعترین نوع اریتراسما در ۲۰% جمعیت اریتراسمای Toe web بویژه فضای بین انگشتی چهارم است که ایجاد پوسته ریزی –فیشر- اریتماتو با حاشیه مشخص می کند.اریتراسما یک حالت غیر التهابی است و تنها چیزی که دیده می شود وجود کوکو باسیل بطور خطی درون هیپرکراتوز متراکم می باشد.

درمان: شستشو با صابون- درمان موضعی با میکونازول-کلوتریمازول یا اکونازول- اریترومایسین و کلیندامایسین موضعی و اریترومایسین خوراکی است.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده