فولیکولیت

فولیکولیت التهاب اپیتلیوم فولیکول مو است . بسته شدن روزنه و سوراخ فولیکول مو در اثر مواد کراتینی – هیدراسیون زیاد پوست – عوامل میکروبی –مکانیکی- شیمیائی و ایمونولوژیکی باعث آن می شود. اغلب میکروبهای فلور طبیعب پوست باعث آن می شود . فولیکول استافیلوککی در کودکان شایعتر است  معمولا در سر و اندامها ظاهر می شود. علامت آن پاپول و پوسچول اریتماتو اطراف مو است.

درمان آن آنتی بیوتیک ضد استافیلوکک سیستمیک است.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده