کتاب تست آناتومی تشریح (همراه با جواب)

سوالات کامل آناتومی تشریح شامل ۹ فصل کامل از جمله استخوان،عضلات،اعصاب،ادراری و تناسلی،حواس و غیره

نمونه سوالات در زیر:

۱)استخوان ومر در تشکیل کدام ساختمان شرکت دارد.

الف) حفره بینی          ب) حفره دهانی        ج) حفره کاسه چشم                     د) حفره مغزی

۲-کدامیک از عناصر زیر در استخوان بازو دیده نمی شود .

الف)تکمه                  ب) حفره کرونوئید             ج) ناودان رادیال                   د) زائده اوکلرانون

۳) کدامیک از استخوانهای زیر در مچ پا دیده نمی شود .

الف) تالوس                     ب) هامیت             ج) ناویکولار                          د) کوبوئید

۴)انتهای خلفی دنده ها به کدام قسمت مهره مفصل می شود .

الف) جسم مهره        ب) زائده عرضی              ج) زائده خاری                     د) الف و ب

۵)کدامیک از  مفصل های زیر دارای سه محور حرکتی است .

الف) شانه                        ب) آرنج                       ج) زانو                             د) بین انگشتی

۶)مفصل بین مهره های اطلسی و آکسیس از چه نوع می باشد .

الف)لولایی                  ب)محوری                   ج) کروی                             د) مسطح

۷)بر آمدگی مهره ای vertebral   prominens    به کدام مهره تعلق دارد .

الف) C4                    ب) T1                           ج) L1                             د) L5

۸)از خصوصیات مهره های گردنی :

الف) وجود یک سوراخ در زوائد عرضی         ب)زائده خاری در انتها دو شاخه می شود

ج) هردو مورد                                                د) هیچکدام

۹)یک مهره نمونه از چند زائده تشکیل یافته است .

الف) ۷               ب) ۹                             ج) ۱۱                                  د) ۵

۱۰)وجه مشترک دنده های دهم ، یازدهم و دوازدهم عبارتند از :

الف) سر دنده فقط یک رویه مفصلی دارد                           ب) دارای دو سطح فوقانی وتحتانی است

ج) همه شان ناودان دنده ای واضحی دارند                       د)با تنه مهره های مربوط به خود ویکی بالاتر اتصال دارند

۱۱)کدامیک از مواردزیر درست می باشد ؟

الف)  mediam  sacral crest از جوش خوردن زوائد خاری مهره های یاکروم بوجود می آید.

ب)Lateral   sacral crest از جوش خوردن زوائد عرضی مهره های سا کروم بوجود می آ ید.

ج) کانال ساکروم از طریق چهار سوراخ بین مهره ای به سوراخهای ساکرال قدامی وخلفی مربوط می شود.

د) همه موارد

۱۲)کدامیک از موارد زیر در مورد استخوان کلاویکل نادرست است؟

الف) خمیدگی داخلی ۳/۲ طول استخوان را تشکیل می دهد

ب) خمیدگی خارجی ۳/۲ طول استخوان را تشکیل می دهد

ج) قسمت میانی سطح تحتانی دارای ناودان ساب کلاویس است

د) شکستگی در حد فاصل بین ۳/۱ میانی و۳/۱ خارجی شایع است

۱۳)کدامیک از زوائد زیر در استخوان اسکاپولا دیده نمی شود .

الف)زائده آکرومیون                      ب) زائده کوراکوئید                     ج) زائده گزیفوئید                    د) هیچکدام

۱۴)کدامیک از موارد زیر در استخوان بازو دیده نمی شود .

الف) حفره گلنوئید                           ب) تروکله آ                    ج) کاپیتولوم                      د) حفره اوکلرانون

۱۵)کدامیک از ساختمانهای زیر در استخوان اولنا وجود ندارد ؟

الف) توبروزیته رادیال                  ب)بریدگی تروکلئار              ج) زائده کرونوئید                         د) زائده استیلوئید

۱۶)کدامیک از استخوانهای زیر جزء ردیف پروگزیمال مچ  دست نیست ؟

الف)تراپزیوم                               ب) اسکافوئید                           ج) لونیت                                           د) پیزیفورم

۱۷)کدامیک از موارد زیر در مورد سوراخ اوبتراتور درست است ؟

الف)در زیر استابلوم است            ب) در مرد سه گوش است                  ج) درزن تیضی شکل است            د) همه موارد

۱۸)حفره استابولوم توسط کدام قسمت استخوان هیپ شکل می گیرد ؟

الف) پوبیس                               ب)ایسکیوم                                    ج) ایلیوم                                  د) همه موارد

۱۹)کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

الف)سر فمور تقریبا ۳/۲ یک کره است                                                          ب) سرفمور تقریبا ۵سانت است

ج) در سر سطح قدامی گردن وتنه فمور ستیغ اینترتروکانتریک قراردارد                    د) هیچکدام

۲۰)همه عناصر زیر در استخوان فموردیده می شود بجزء :

الف)سطح پوپلیتئال                  ب) برجستگی بین کوندیلی             ج) حفره بین کوندیلی                    د) حفره تروکانتر

۲۱) خط سولئوس( soleus line ) در کدام سطح استخوان تیبیا وجود دارد ؟

الف) سطح داخلی                                      ب) سطح خارجی                                              ج) سطح خلفی

۲۲)انتهای تحتانی استخوان تیبیا باکدامیک از استخوانهای مچ پا مفصل می شود .

الف) تالوس                              ب) کالکانئوس                    ج) ناویکولار                         د) الف وب

۲۳)کدامیک از استخوانهای جمجمه فردند ؟

الف) استخوان بینی                   ب)استخوان اشکی             ج) استخوان ومر ( vomer )                د)استخوان گیجگاهی

۲۴) زائده نیزه ای ( stylaid  process  ) در کدام استخوان دیده می شود ؟

الف) آهیانه ای            ب) استخوان گونه                 ج) استخوان پس سری          د) استخوان گیجگاهی

۲۵) سوراخ بزرگ ( foramen     magnum ) در کدام استخوان دیده می شود ؟

الف) استخوان پس سری          ب) استخوان پرویزنی ( اتموئید )      ج) استخوان پروانه ای                د) استخوان پیشانی

۲۶) کدام ساختمان در ساختن بخش خارجی کاسه چشم شرکت دارد ؟

الف)استخوان پرویزنی                  ب) استخوان تمپورال               ج) استخوان پروانه ای                       د) استخوان فک بالا

۲۷)کدامیک از دنده ها زیر ، جزء دنده های شناور محسوب می شوند ؟

الف) دنده ها ی ۸ و۹                  ب) دنده های ۶و۷                 ج) دنده ای ۱۰و۱۱           د) دنده ای ۱۱و ۱۲

۲۸)زائده اوکلرانون ( زائده آرنجی ) در کدام استخوان وجود دارد ؟

الف) استخوان اولنا                             ب) استخوان بازو                ج) استخوان رادیوس                    د) استخوان کتف

۲۹)استخوانی که در ردیف دیستال ( تحتانی ) مچ دست قرار دارد کدام است ؟

الف) هامیت Hamaete))         ب) اسکافوئید ( ناوی )               ج) تریکو یتروم ( هرمی )             د) لونیت ( هلالی )

۳۰) قوزک داخلی ( Medial  Malleolus ) در کدام استخوان دیده می شود ؟

الف) فمور                                         ب) فیبولا                               ج) تی بیا                                  د) هیپ

۳۱) بزرگترین استخوان مچ پا کدام  است ؟

الف) کا لکا نئوس                           ب) کونیفورم  داخلی                    ج) تالوس                                     د) کو بو ئید

۳۲) بزرگترین قسمت استخوان هیپ کدام است ؟

الف) ایسکیوم                                           ب) پو بیس                             ج) ایلئوم                           د) هیچکدام

۳۳)کدام مورد جز مفصل سینو و یال است ؟

الف) کپسول مفصلی                         ب) غشا مفصلی                           ج) حفره مفصلی                             د) همه موارد

۳۴)مفصل آرنج از چه نوعی است ؟

الف) لولایی ( Hinge )      ب) کروی ( ball and socket )         ج) لغزشی ( gliding )                  د) محوری (  pivot )

۳۵) کدامیک از استخوانهای زیر جزء ردیف پروگزیمال مچ دست نیست ؟

الف) تراپزیوم                               ب) اسکافوئید                                    ج) لونیت                                          د) پیزیفورم

۳۶) همه عناصر در استخوان فمور دیده می شود بجزء :

الف) سطح پوپلیتئال             ب) برجستگی بین کوندیلی                  ج) حفره بین کوندیلی              د) حفره تروکانتریک

۳۷) انتهای تحتانی استخوان تیبیا با کدامیک از استخوانهای مچ پا مفصل می شود ؟

الف) تالوس                              ب) کالکانئوس                               ج) ناویکولار                                  د) الف وب

۳۸) شیار عصب رادیال در استخوان ……………….. وجود دارد ؟

الف) اسکاپولا                               ب) هومروس                           ج) اولنا                                 د) فمور

۳۹) تمام  استخوانهای زیر در تشکیل حفره اوربیت شرکت دارند بجزء :

الف) پیشانی                                      ب) ماگزیلار                                   ج) بینی                                    د) زیگوماتیک

۴۰) درزلامبدوئید بین کدام سری از استخوانهای زیر تشکیل می شود ؟

الف) فرونتال و پاریتال           ب) پاریتال واکسی پیتال            ج) پاریتال راست وچپ            د) اکسی پیتال وفرونتال

۴۱) استخوان اسفنوئید  در قدام با کدامیک از استخوانهای زیر مفصل می شود ؟

الف) پاریتال                                ب) اکسی پیتال                            ج) تمپورال                                          د) اتموئید

۴۲) استخوان تالوس در جلو با کدامیک از استخوانهای زیر مفصل می شود ؟

الف) کالکانئوس                           ب) ناویکولا ر                                ج) کوبوئید                                        د) کونیفورم

۴۳) کدامیک از فونتانلهای زیر دیرتر بسته می شود ؟

الف) Bregma                              ب) Lambda                    ج) Mastoid                              د)  Sphenaide

۴۴) کدامیک از عناصر زیر در تشکیل      شرکت دارند ؟

الف) زائده مفصلی فوقانی                          ب) لا مینا                           ج) زائده عرضی                              د) زائده خاری

۴۵) کدام جمله در مورد زاویه دنده صحیح می باشد ؟

الف) در تنه دنده واقع است      ب) در گردن دنده واقع است        ج) در محل تنه و گردن واقع است                          د) هیچکدام

۴۶) گردن جراحی در استخوان …………… وجود دارد .

الف) کلاویکل                                  ب) فمور                                         ج)    هیپ                               د) هومروس

۴۷) حفره گلنوئید با استخوان ……………. مفصل می شود .

الف) فمور                                     ب) تیبیا                                         ج) اسکاپولا                              د) هیچکدام

۴۸) استخوان اسکافوئید جزء استخوانهای ……….. است .

الف) اسکاپولا                                       ب) هومروس                            ج) اولنا                                           د) مچ دست

۴۹) سوراخ مهره ای سوراخیست که بین ……………………….. قرار دارد .

الف) تنه وزوائد یک مهره                   ب) بین روائد دو مهره                ج) بین تنه دو مهره                             د) هیچکدام

۵۰) مفصل به محل ارتباط ………………. گویند .

الف) دو استخوان                      ب) اکستنسیون                              ج) چرخش                           د) پروناسیون

۵۱)استخوان ران دارای سه سطح ……………… می باشد .

الف) قدامی – داخلی – خارجی                 ب) داخلی – خلفی – قدامی            ج) خارجی – قدامی – خلفی                 د) همه موارد

۵۲) در مفصل هیپ کدام حرکت وجود ندارد ؟

الف) فلکسیون                        ب) اکستنسیون                                 ج) چرخش                                  د) پروناسیون

۵۳) در استخوان کتف زوائد ……………….. وجود دارد .

الف) آکرومیون                                 ب) اوکلرانون                                 ج) کوراکوئید                        د) الف وج

۵۴) دهمین دنده توسط غضروف دنده ……………….. به جناغ اتصال دارد .

الف) دهمین                           ب) نهمین                                   ج) هشتمین                                  د) هفتمین

۵۵) اولین مهره گردنی ……………….. نام دارد .

الف) محوری                                       ب) اطلس                                      ج) بی نام

۵۶) زوائد لا مینا در هر مهره بین ……………. قرار دارد .

الف) پدیکولها                ب) زوائد عرضی                      ج) زوائد عرضی وزوائد خاری                  د) تنه وزوائد عرضی

۵۷) سینوویوم مایعی است که ………………

الف) توسط غشاء سینوویال ترشح می شود             ب) در فضای مفصلی وجود دارد   ج) الف وب                 د) هیچکدام

۵۸) استخوان اسفنوئید در قدام با کدامیک از استخوانهای قراردارند.

الف) پاریتال                         ب) اکسی پیتال                                      ج) تمپورال                              د) اتموئید

۵۹) سوراخهای اوال وماگنوم بترتیب در کدامیک از استخوانها قرار دارند .

الف) اسفنوئید – اکسی پیتال         ب) تمپورال – پریتال                ج) تمپورال- اسفنوئید              د) پاریتال – اکسی پیتال

۶۰) زوائد عرضی کدامیک از مهره ها دارای سوراخ عرضی است .

الف) گردنی                         ب) پشتی                               ج) کمری                                          د) همه موارد

۶۱) حفره گلنوئید در کدامیک از استخوانها دیده می شود .

الف) اسکاپولا                                 ب) هومروس                                          ج) اولنا                                       د) هیچکدام

۶۲)سینوس ماگزیلار به کدام حفره بینی باز می شود ؟

الف) فضای ( مئاتوس ) فوقانی                  ب) مئاتوس میانی                     ج) مئاتوس تحتانی                        د) الف وب

۶۳) دنده هشتم جزء :

الف) دنده های حقیقی                        ب) دنده ای کاذب                           ج) دنده های شناور

۶۴) مفصل زانو از نوع مفصل :

الف)  سینوویال                                    ب) غضروفی                        ج) فیبروزی                                      د) هیچکدام

۶۵) سوراخ منتال در کدامیک از استخوانهای زیر دیده می شود ؟

الف) ماگزیلا                               ب) مندیبل                                       ج) پالاتین                                         د) زیگوماتیک

۶۶) کدامیک از استخوانهای زیر جزء ردیف پروگزیمال مچ دست است ؟

الف) اسکافوئید                       ب) تراپزیوم                                  ج) تراپزوئید                                 د) زیگوماتیک

۶۷) کپسول مفصلی در کدامیک از مفاصل زیر دیده می شود ؟

الف) مفاصل استخوانهای جمجمه               ب) دیسک بین مهره ای                     ج) سمفیزیس پوبیس                  د) زانو

۶۸) کدامیک از موارد زیر در مورد کلاویکول درست است ؟

الف) خمیدگی داخلی ۳/۲ طول استخوان را شامل می شود .                                ب) خمیدگی داخلی تقعرش متوجه جلو است

ج) نقطه ضعیف استخوان در حد فاصل بین ثلث داخلی و ثلث میانی است                  د) ناودان سابکلاوین در سطح خلفی آن قرار دارد .

۶۹) کدامیک از موارد زیر اسکاپولا در ست است ؟

الف) قسمت پشتی دنده ها را از دوم تا هفتم می پوشاند

ب) زاویه آکرومیال توسط لبه فوقانی خار اسکاپولا وکنار فوقانی اکرومیون ساخته می شود

ج) کنار داخلی آن از دو کناردیگر کوچکتر است      د) همه موارد

ادامه متن و سوالات و پاسخ کامل در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – آناتومی تشریح

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده