گزارش کار تشخیص استرپتو کوک های گروه D و انتروکوک

گزارش کار  تشخیص استرپتو کوک های گروه D   و انتروکوک

مقدمه:
استرپ های گروه  D  : اخيرا تغيير رده بندي شده و هشت گونه در آن  قرار داده شده است. اين گروه اغلب غير بيماريزا ميباشند بجز بوويس كه به 4 دسته تقسيم شده اند و در بيماريهايي مثل باكتريمي اندوكارديت  عفونت ادراري دخالت داده شده اند . بيوتيپ يك بوويس  زير گونه گالوليتيكوس  بخشی از فلور طبیعی روده می باشند که گاهی موجب اندوکاردیت می شوند و در بعضی از موارد، عامل باکتریمی در مبتلایان به سرطان روده بزرگ هستند.
گروه D غیرهمولیتیک بوده و از نظر تست PYR منفی می باشند. در مجاورت صفرا رشد کرده و قند اسکولین را هیدرولیز می کنند (تست بایل- اسکولین مثبت)، اما توانایی رشد در حشور 5/6 درصد نمک را ندارند..
انترکوک ها : حداقل 12 گونه از انتروکوک ها وجود دارند. انتروکوک فکالیسE.faecalis شایع ترین آنها است که 90-85 درصد از عفونت های انتروکوکی را به خود اختصاص می دهد اما انتروکوک فاسیومE.faecium  عامل 10-5 درصد از موارد می باشد. انتروکوک ها شایع ترین عوامل عفونت های بیمارستانی به ویژه در بخش مراقبت ویژه هستند.
بعضی از بیماران ممکن است انتروکوک ها را در دستگاه گوارش خود حمل کنند. در بیماران مبتلا شایع ترین جایگاههای عفونت، سیستم ادراری، زخم ها، سیستم صفراوی و خون هستند. انتروکوک ها ممکن است عامل مننژیت و باکتریمی در نوزادان باشند.
روش کار: برای تشخیص استرپ های گروه D در آزمایشگاه ما به عنوان نمونه از استرپتوکوکس پنومونیه استفاده

متن کامل و ادامه در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – استرپتوکوک

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده