معماری

گزارش کار بررسی باکتری های گروه انتروباکتریاسه

بررسی باکتری های گروه انتروباکتریاسه

مقدمه : گروه انترو باکتریاسه عمدتا در انتهای روده کور زندگی کرده و اکثرا بی هوازی اختیاری هستند بعضی از انها لاکتوز را تخکیر میکنند و به نام کولی باسیل ها شناخته میشوند .
این خانواده شامل چندین جنس از جمله  : اشرشیا / کلپسیا / سالمونلا / شیگلا / انتروباکتر / سراشیا/ پروتئوس و …
برخی از این ارگانیسم ها مانند اشرشیا قسمتی از فلور طبیعی بوده و به طور تصادفی موجب بیماری میشوند و برخی دیگر نیز مانند سالمونلا همواره برای انسان بیماریزا محسوب میشوند .
دارای ساختار پیچیده ای بوده وانواع مختلفی از توکسین ها و فاکتورهای ویرولانس را آزاد میکنند.
وسایل مورد نیاز: لوپ .آنس . شعله . جالوله ای. کلنی باکتری های سودوموناس و اکلای

محیط کشت های مورد نیاز:
محیط TSI دارای سطح وعمق رنگ قرمز /تشکیل شده از 3 قند گلوکز ساکارز و لاکتوز  معرف فنل رد عنصر

متن کامل و ادامه در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

پاسخ دهید