افت فشار

بررسي افت فشار در لوله ‏ها و اتصالات

هدف آزمايش

بررسي افت فشار در اتصالات يک مسير لوله کشي ورسم نمودار افت فشار به ازاء تغييرات دبي.

 

تئوري آزمايش

معلوم شده است که مقاومت اصطکاکي که سيال در هنگام حرکت در طول يک

RIAL 10,000 – خرید