دريچه در كانال

نام آزمايش : دريچه در كانال

هدف آزمايش : – يافتن ضريب تخليه دبي دريچه
– يافتن نيروي وارد بر دريچه
– بررسي مشخصات پرش هيدروليكي آزاد و مستغرق
– ترسيم خطوط جريان در مقطع قائم

تئوري آزمايش :

دريچه ها براي تنظيم ميزان جريان در كانال ها مورد استفاده قرار مي گيرند. با تغيير ارتفاع بازشدگي

RIAL 10,000 – خرید