خانه > دانلود > فشار

فشار

مركزفشار :

هدف آزمايش :

اندازه گيري نيروي ناشي از فشار آب بر يک سطح ) نيروي هيدرواستاتيک( و تعيين نقطه اثر اين نيرو

(مرکز فشار)

RIAL 10,000 – خرید