كانال روباز

بررسي جريان در كانال روباز

هدف آزمايش

مطالعه جريان يکنواخت و دائم و بدست آوردن ضريب جزي در دبيهاي مختلف ،بررسي انرژي مخصوص و تغيير در پرش هيدروليکي

 

تئوري آزمايش

کانال روباز به جرياني گفته مي‏شود که سطح آن با اتمسفر در تماس باشد . چون فشار اتمسفر ثابت است. در جريان يکنواخت دائم از دو رابطه استفاده مي‏کنيم . که دبي در اين کانال تابع اندازه وشکل سطح مقطع جريان و شيب طولي کانال مي‏باشد .

RIAL 10,000 – خرید