ناودان

  ناودان ونتوری وناودان پارشال

  هدف آزمايش:

بررسی نحوه عملکرد وکاربرد ناودان ونتوری و ناودان پارشال

:تئوری آزمايش

در اين آزمايش با يک وسيله به نام ونتوری” فلوم” کار خواهيم کرد.ونتوری فلوم يکی از سازه های آبی است که با استفاده از آن می توان براحتی دبی جريان عبوری از کانال را با دقت خوب تخمين زد.

 

RIAL 10,000 – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده