وزن سنجی

مقدمه و تئوری:

هدف : اندازه گیری بصورت

روش فوق در اندازه گیری سولفات در بسیاری از موارد مورد استفاده قرار می گیرد.

رسوب بعلت پدیده ی آدسورپسیون ناخالص بدست می آید.

RIAL 10,000 – خرید