معماری

تعيين ضريب هدايت حرارتي براي فلزات

RIAL 10,000 – خرید