دريچه در كانال

  نام آزمايش : دريچه در كانال

  هدف آزمايش : – يافتن ضريب تخليه دبي دريچه
  – يافتن نيروي وارد بر دريچه
  – بررسي مشخصات پرش هيدروليكي آزاد و مستغرق
  – ترسيم خطوط جريان در مقطع قائم

  تئوري آزمايش :

  دريچه ها براي تنظيم ميزان جريان در كانال ها مورد استفاده قرار مي گيرند. با تغيير ارتفاع بازشدگي