كانال روباز

  بررسي جريان در كانال روباز

  هدف آزمايش

  مطالعه جريان يکنواخت و دائم و بدست آوردن ضريب جزي در دبيهاي مختلف ،بررسي انرژي مخصوص و تغيير در پرش هيدروليکي

   

  تئوري آزمايش

  کانال روباز به جرياني گفته مي‏شود که سطح آن با اتمسفر در تماس باشد . چون فشار اتمسفر ثابت است. در جريان يکنواخت دائم از دو رابطه استفاده مي‏کنيم . که دبي در اين کانال تابع اندازه وشکل سطح مقطع جريان و شيب طولي کانال مي‏باشد .