وزن سنجی

    مقدمه و تئوری:

    هدف : اندازه گیری بصورت

    روش فوق در اندازه گیری سولفات در بسیاری از موارد مورد استفاده قرار می گیرد.

    رسوب بعلت پدیده ی آدسورپسیون ناخالص بدست می آید.