اسفروسیت (مشخصات و مورفولوژی)

گلبولهایی هستند که شکل مقعرالطرفین (دیسکوئیدی) خود را از دست داده و حالت کروی به خود گرفته اند. درنتیجه نسبت سطح به حجم کاهش یافته است.

این سلولها در گستره رنگ آمیزی شده بصورت کره های توپُر و کوچک تر از حد طبیعی و فاقد ناحیه کمرنگ مرکزی و یا همراه با کاهش ناحیه کمرنگ مرکزی مشاهده میشوند.

اگرچه در گستره خون محیطی بصورت میکروسیت دیده میشوند،ولی حجم گلبول معمولا طبیعی است زیرا متناسب با کاهش قطر، ضخامت سلول افزایش پیدا کرده است.

به علت افزایش MCHC در اسفروسیتوز، حالت هیپرکروم دیده میشود، هرچند که هیپرکروم واقعی وجود ندارد.

در اسفروسیتوز، شکنندگی اسمزی افزایش دارد. اسفروسیتها قابلیت انعطاف کمتری نسبت به گلبولهای طبیعی داشته، طول عمر آنها کمتر بوده و به مرور توسط طحال از جریان خون برداشت میشوند.

اسفروسیتها بیشتر در اسفروسیتوز ارثی و بندرت در کمخونی همولیتیک ایمیون، و در کم خونی همراه با اجسام هاینز و سوختگی های شدید دیده میشود.

منبع:تلگرام @EXPERTLAB1