انکوژن های اریتروسیتی (اجسام درون گلبول قرمز)

کابوت رینگ

اجسام درون گلبول قرمز،انکوژن اریتروسیتی شامل موارد زیر می باشد که هر کدام ویژگی خاص خود و با رنگ امیزی خاصی در لام خونی دیده می شوند.

هاول ژولی بادی :از جنس قطعات هسته Dna واکنش فولگن مثبت، در اختلات بلوغ هسته بوجود می آیند،در آنمی مگالوبلاستیک. آنمی همولیتیک بعد از برداشت طحال
هاینز بادی :از جنس پروتیین دناچوره بخصوص هموگلوبین ، فقط با رنگ امیزی حیاتی دیده میشود،در شرایط نقص جی سیکس پی دی هموگلوبینو پاتی ها تالاسمی ها پس از برداشت طحال در برخورد با بعضی از داروها

هاینز بادی
بازوفیلیک استیپلینک :تجمعات ریبوزومی حاوی RNA بدلیل تجزیه ناقصRNA طی تکامل اریتروسیت ها   هم با رومانوفسکی هم با حیاتی رنگ میگیرند،در مسمومیت با سرب تالاسمی ها کم خونی سیدرو بلاستیک و همولیز شدید

بازوفیلیک استیپیلینگ
پاپن هایمر بادی :لیزوزم یا میتوکندری حاوی اهن،هم با رنگ امیزی رومانوفسکی هم با رنگ اهن

پاپن هایمر بادی
سیدروبلاست سیدروسیت:سیدروبلاست پیش سازهای اریتروسیتی حاوی ذرات قابل رنگ امیزی اهن،سیدروسیت اریتروسیت های بدون هسته حاوی ذرات قابل رنگ امیزی اهن،ذرات سیدروتیک حاوی گرانول های پاپن هایمر
کابوت رینگ :بقایای دوک تقسیم.در کم خونی شدید و دیس اریتروپویز

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]