اکینوسیت یا burr cell،آکانتوسیت یا spur cell

اکینوسیت یا burr cell،سلولهایی خاردار با خارهایی با فواصل منظم و مساوی که از ویژگی های اورمی یا CRF و کمبود آنزیم LCAT یا لستین کلسترول آسیل ترانسفراز یا خون بیماری که قبل از انجام آزمایش مدت طولانی در آزمایشگاه باقی مانده است می باشد.

 

اکانتوسیت یا spur cell،سلولهایی خاردار با خارهایی با فواصل نامنظم که از ویژگی سیروز و آبتالیپوپروتئینمی و کمبود LCAT و سوتغذیه…می باشد.

آکانتوسیت

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده