تشخیص استافیلوکوک اپیدرمیدیس

تشخیص استافیلوکوک اپیدرمیدیس
این باکتری روی محیط آگار خوندار پیگمان سفید رنگ ایجاد میکند.
فاقد آنزیم کوآگولاز بوده و نسبت به دیسک آنتی بیوتیک نووبیوسین هم حساس هست.
قادر به تخمیر قند مانیتول نیست و نسبت به دیسک پل  میکسین B(بیشتر از 10 میلی متر)حساس است.

کلنی های این باکتری زرد پررنک،خاکستری یا سفید میباشد.و خاصیت همولیتیک ندارد.این گونه از استافیلوکوک ها کواگولاز منفی بوده و نسبت به نووبیوسین مقاوم است.اما نسبت به انتی بیوتیک نالیدیکسیک اسید حساس میباشد که میتوان از این نکته برای تشخیص اش استفاده کرد.
همچنین این باکتری اوره آز مثبت میباشد.

با خصوصیاتی که در این پست و مطالب قبلی بیان شد براحتی قادر خواهید بود سه گونه استافیلوکوک را شناسایی وتشخیص دهید.

استافیلوکوک اپیدرمیدیس روی محیط TSA استافیلوکوک اپیدرمیدیس روی محیط بلاد اگار با خون گوسفندی استافیلوکوک اپیدرمیس

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده