خانه > هماتولوژی > تعيين گروه خوني با استفاده از اسلايد

تعيين گروه خوني با استفاده از اسلايد

اطمينان از اينكه بيمار خون سازگار دريافت خواهد كرد به وسيله تعيين گروه خون استفاده از اسلايد .

احتياط : در تعيين نمونه اي كه براي تعيين گروه خوني به كار مي رود دقت كامل نمائيد .

تجهيزات : اسلايد شيشه اي – آنتي سرم A-B-D روتاتور – ميكروپيپت50 لاندا

 

مراحل انجام كار :

1- نمونه خون بيمار را به آرامي و به مدت 2 دقيقه ميكس نمائيد . (لازم به ذكر خون كاربردي نمونه خون يا ضد انتقاد EDTA مي باشد) .

2-در پوش لوله را باز نمائيد و توسط ميكروپيپت سه قطره 50 لاندايي را با فاصله 5cm از هم بر روي اسلايد بريزيد.

3- به قطره اول آنتي سرم A و به قطره دوم آنتي سرم B و به قطره سوم آنتي سرم D اضافه نمائيد .

4- نمونه خون و آنتي سرمها را توسط اپليكاتور مخلوط نمائيد.

5- اسلايد شيشه اي را به مدت 2 دقيقه روي روتاتور با دور 1000pm قراردهيد .

6- در پايان مواردي كه اگلوتيناسيون قابل مشاهده دارند به عنوان مثبت تلقي و گزارش نمائيد .

تفسير نتايج :

1- نتيجه مثبت : اگلوتيناسيون قوي R.B.C در حضور هر آنتي سرم گروه بندي ABO

  • نتيجه منفي : يك سوسپانسيون صاف RBC

نتايج اينتر مديت :

  • نمونه هاي واكنش زمينه ضعيف يا مشكوك بايد به روش لوله اي تكرار شوند .
  • براي مواد Rh منفي مي بايست تست تائيدي DU انجام گردد .