خانه > هماتولوژی > تعيين گروه خوني ABO با كاربرد لوله به روش Back type

تعيين گروه خوني ABO با كاربرد لوله به روش Back type

بررسي حضور آنتي باديهاي متقابل گروههاي خوني كه در بيمار وجود ندارد.

تجهيزات : لوله شيشه اي – سوسپانسيونهاي 5-2 % گروههاي خوني A,B -سانتريفيوژ – ماژيك – ميكروپيپت 50لاندا – سرم بيمار .

روش انجام كار :

  • ابتدا نمونه خون بيمار را جهت تهيه سرم در دور 3500rpm به مدت 10-5 دقيقه سانتريفيوژ نمائيد ( نمونه خون كاربردي خون بدون ضد انتقاد )

2- سرم بيمار را جدا نمائيد .

3- لوله را با نامهاي A,B علامتگذاري كنيد .

4- به هر كدام از لوله ها 50 لاندا از سرم بيمار را توسط ميكروپيپت اضافه نمائيد .

5- از سوسپانسيونهاي 5-2% خوني مشخص به لوله 50 – A لاندا از سوسپانسيون A و به لوله B 50 لاندا از سوسپانسيون B اضافه نمائيد .

6- لوله ها را به مدت 30-15 ثانيه در دور 1000 rpn سانتريفيوژ نمائيد .

7- لوله ها را با زدن ضربه انتهاي به حالت سوسپانسيون در آمده و از نظر آگلوتيناسيون بررسي نمائيد .

تفسير نتايج :

نتيجه مثبت : با مشاهده اگلوتيناسيون و به هم چسبندگي سلولهاي R.B.C

نتيجه منفي : با عدم مشاهده اگلوتيناسيون حضور سوسپانسيون يكنواخت R.B.C

نتيجه مثبت : لوله A بيانگر حضور Anti-a در سرم بيمار و معرف گروه خوني B مي باشد .

نتيجه مثبت : لوله B بيانگر حضور Anti-a در سرم بيمار و معرف گروه خوني A مي باشد .

نتيجه مثبت : هر دو گروه خوني بيانگر گروه خوني O مي باشد .

نتيجه منفي : هر دو لوله تست بيانگر گروه خوني AB مي باشد .