خانه > هماتولوژی > تعيين گروه خوني ABO با كاربرد لوله به روش Cell .type

تعيين گروه خوني ABO با كاربرد لوله به روش Cell .type

تعيين گروه خون بيماربا استفاده از روش هاي جمع آوري صحيح نمونه ها

تجهيزات : آنتي سرم B ,A پيپت lcc – ميكروپيپت 50x سانتر يفيوژ- ماژيك – جالوله اي نمونه بيمار – سرم فيزيولوژي – لوله شيشه اي .

مراحل كار:

1- توسط پيپت 1cc به ميزان 1cc از سرم فيزيولوژي به چهار لوله شيشه اي اضافه نمائيد.

2-توسط ميكرو پيپت 50x از سرم فيزيولوژي هر يك از لوله ها برداشته و 50x از نمونه بيمار به لوله ها اضافه نمائيد .

3- لوله ها را به عنوان سوسپانسيون %2-5 به نامهاي A-B-D علامتگذاري نمائيد .

4- يك قطره آنتي سرم A در لوله A و يك قطره آنتي سرم B در لوله B و يك قطره آنتي سرم D در لوله D بريزيد .

5- به هرکدام از لوله ها يک قطره سوسپانسيون 5-2% بيمار اضافه نماييد

6- محتويات لوله ها را به آرامي مخلوط نمائيد .

7- لوله ها را به مدت 30-15 ثانيه در حدود 1000rpm سانتريفيوژ نمائيد .

8- بازدن ضربه آرام به انتهاي لوله ها آنها را از نظر آگلوتيناسيون بررسي نمائيد .

تفسير نتايج :

نتايج مثبت : آگلوتيناسيون يا هموليز در هر لوله دلالت بر نتيجه مثبت دارد .

نتايج منفي : عدم وجود اگلوتيناسيون يا هموليز و حضور يك سپانسيون يكنواخت R.B,C بيانگر نتيجه منفي آزمايش است .

نتايج اينتر مديت : هر اختلاف در واكنش ها بايد بوسيله انجام آزمايشات بيشتر حل شود .

براي موارد Rh منفي مي بايست تست تائيدي Du انجام شود .