رنگ آمیز استراز غیر اختصاصی

رنگ امیز استراز غیر اختصاصی

مرحله اول:
تهیه مخلوط پاراروزانیلین هگزوتایزد:

حجم های برابری از پاراروزانیلین و نیتریت سدیم 4 درصد را باهم ترکیب میکنیم.این محلول 1 دقیقه قبل از مصرف اماده شود.

مرحله دوم
تهیه مخلوط انکوباسیون

2سی سی محلول الفا نفتیل استات را با 38 سی سی بافر فسفات با غلظت 66مول بر لیتر ترکیب میکنیم و خوب تکان میدهیم.
سپس0.4 سی سی پاراروزانیلین هگزوتایزد تازه تهیه شده را به ان اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم.

روش کار

از خون حاوی ضد انعقاد گسترش تهیه میکنیم و صبر میکنیم خشک شود.
لام را 30 ثانیه درون بافر استون قرار میدهیم تا فیکس شود.
سپس لام را با اب جاری با جریان خیلی کم شستشو دهید.
صبر کنید تا لام در مجاورت هوا خشک شود
حال لام را 30 تا 60 دقیقه در ظرف حاوی مخلوط انکوباسیون قرار میدهیم.
سپس لام را درظرف اب مقطر قرار داده تا تمیز شود.سپس تامل میکنیم تا خشک شود.
در مرحله اخر لام را به مدت 5 دقیقه درون هماتوکسیلین قرار میدهیم