لوسمی‌ پلاسماسل چند شکلی

تصویر پیوست؛ لام خون‌محیطی یک خانم ۷۲ساله است که چندساعت قبل‌از مرگ او به‌علت عود Plasma cell myeloma و لوسمی پلاسماسل ثانویه، از او تهیه‌شده بود. تعداد گلبول‌های‌سفید او از ۳۹۵۰۰ به‌۲۳۳۲۰۰ در میلی‌متر‌مکعب خون در‌عرض ۲۴ساعت افزایش یافته بود.

خون‌محیطی دلالت‌بر لوکوسیتوز بسیار شدید با سلول‌های با اندازه‌ی کوچک تا متوسط با هسته‌های عجیب و غریب (Bizarre looking) درحد ۹۵درصد می‌کرد (تصویر ‌A‌تا‌E). این سلول‌ها در مغز‌استخوان اولیه‌ی او وجود نداشتند.

این سلول‌ها منظره‌ی چندشکلی شبیه دهان ماهی، قارچ یا ماه با سیتوپلاسم رنگ‌پریده و بعضی با سیتوپلاسم واکوئوله (تصویرE) و بعضی باحالت میتوز(Mytotic figures) (تصویر‌A و‌F) را دارا بودند.

به‌رغم مرفولوژی عجیب و غریب، ایـن سلـول‌ها با آنالیـز ‌Flow Cytometric پلاسماسل‌های غیـرعـادی‌(Aberrant) تأیـید‌شد (باCD38-CD138 مثبت).

عیارLDH در شروع بیماری طبیعی بود ولی آخرین عیار LDH به حد IU/L و۳۰۴۸ رسیده بود.

عیار‌B2-Microglobulin سرم ابتدا 7.9mg/L و بعداً mg/L‌9.5 بود. این مورد نشان‌می‌دهد که مورفولوژی میلوما چقدر می‌تواند متغیر باشد.