خانه > هماتولوژی > لوسمی حاد مونوییدی Aml_m5

لوسمی حاد مونوییدی Aml_m5

لوسمی حاد مونوییدی Aml_m5a :
سد تمایزی در مرحله مونوبلاست.
بیشتر از هشتاد درصد مونوبلاست داریم.

لوسمی حاد مونوییدی Aml_m5b
سدتمایزی در مرحله پرومنوسیت.
بیشتر از هشتاد درصد پرومنوسیت داریم.