لوسمی حاد میلوییدی AML_M0

لوسمی حاد میلوییدی AML_M0
وجود میلوبلاست فراوان در خون محیطی
درجه تمایز میلوبلاست در این نوع لوسمی حداقل است. سلول بزرگی با حدود ۲۵ میکرومتر قطر است.
میلوبلاست دارای هسته بسیار ظریف بزرگ که فقط از پاراکروماتین تشکیل شده. غشای ظریفی هسته را احاطه کرده است.

هسته دارای دو تا پنج هستک
سیتوپلاسم کاملا فاقد گرانول است. احتمال مشاهده اجسام آءر نیز بسیار اندک می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید