لوسمی مگاکاریوبلاستیک حاد AMLM7

لوسمی مگاکاریوبلاستیک حاد AMLM7
افزایش مگاکاریوبلاست
مگاکاریوبلاست : قطر حدود ۱۰ تا ۳۰ میکرومتر. هسته بزرگ و بیضی شکل, گاهی فرورفته, کروماتین بسیار ظریف و غشای نازک.
اندازه سیتوپلاسم متغیر. شدت بازوفیلی بودن آن از ضعیف تا متوسط
حاشیه سیتوپلاسم معمولا غیر منظم ,دارای زواید متعدد کوچک که آنها را به حباب یا تاول تشبیه می کنند.

لوسمی مگاکاریوبلاستیک حاد AMLM7