نحوه رنگ پذیری اجزاء سلولی در رنگ آمیزی رومانوفسکی

اجزاء سلولی رنگ
هسته
کروماتين بنفش
هستک آبی روشن
سيتوپلاسم
اريتروبلاست آبی تيره
ارتيروسيت صورتی تيره
رتيکولوسيت خاکستری-آبی
لنفوسيت آبی
متاميلوسيت صورتی
منوسيت خاکستری-آبی
نوتروفيل صورتی-نارنجی
پروميلوسيت قرمز يا بنفش
بازوفيل آبی
گرانولها
پروميلوسيت (گرانولهای اوليه) قرمز يا بنفش
بازوفيل بنفش تيره
ائوزينوفيل قرمز – نارنجی
نوتروفيل بنفش
توکسيک گرانول آبی تيره
پلاکت بنفش
ساير انکلوژنها
آئور بادی بنفش
کابوت رينگ بنفش
هاول جولی بادی بنفش
دوهل بادی آبی روشن

 

اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ