نوتروفیلیک متامیلوسیت

1.کروماتین هسته سلول متراکم بوده و هسته شکل لوبیا یا کلیه ای شکل است .
2. سیتوپلاسم سلول بازوفیلی ، همراه با گرانول های ظریف صورتی رنگ .

 

نوتروفیلیک باند

1. هسته باند از هسته متامیلوسیت باریک تر است.
2.هسته باند کشیده و دارای انحنا می باشد ، کروماتین هسته متراکم ، خشن و توده توده است.

نوتروفیلیک باند

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده