نوتروفیلیک میلوسیت

1.سلوهایی بزرگ با قطر 12 تا 18 میکرون هستند
2.هسته آنها گرد یا بیضی و معمولا کناری است
3.کروماتین هسته متراکم است و غلظت آن نسبت به کروماتین هسته پرومیلوسیت بیشتر است .
4.سیتو پلاسم کمی بازوفیلی و محتوی گرانول های اختصاصی نوتروفیلی (بنفش) است.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده