پان مايلوز حاد با مايلوفيبروز APMF

پان مايلوز حاد با مايلوفيبروز APMF (Acute Panmyelosis with Myelofibrosis)
اين لوسمي كمتر از يك درصد موارد AML را به خود اختصاص داده و در طبقهبندي WHO در گروه جديد قرار ميگيرد. ميانگين سن ابتال 57 تا 67 سالگي و با غالب بودن درگيري جنس مذكر همراه است. گستره محيطي كمتر از 5 درصد بالست و تعدادي گلبولهاي قطره اشكي را نشان ميدهد. بيمار سابقه قبلي اختالالت مايلوپروليفراتيو نداشته و بزرگي طحال اندك يا منفي است. مغز استخوان هايپرسلوالر بوده و هايپرپالزي سهردهاي (Three lines) با تغييرات ديسپالستيك و مگاكاريوسيتهاي كملوبه

(Hypo lobated) را نشان ميدهد. درجه فيبروز مغز استخوان متغير است. لوسمي APMF ممكن است با AML- M7 اشتباه شود. در AML – M7 سلولهاي بالست مگاكاريوسيتي همراه با فيبروز استخوان مشاهده ميشوند. در AML – M7 سلولهاي بالست مگاكاريوسيتي عالوه بر ماركرهاي CD13 و CD33 داراي يكي از ماركرهاي CD41 و CD42b و CD61 هستند درحاليكه حضور ماركرهاي مگاكاريوسيتي در APMF شايع نيست. اختالالت كروموزومي 5q و 7 و 17P در مواردي مشاهده شده است.

پانمايلوز حاد

نماي مغزاستخوان در پانمايلوز حاد. به افزايش بافت رتيكولين و افزايش مگاكاريوسيت هاي تكلوبه توجه نماييد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده