معماری

ازمايش دونات لنداشتاينر

اين ازمايش براي تشخيص هموگلوبين حمله اي سرد (PCH) به كار ميرود.
روش ازمايش:
دو لوله ازمايش سرپيچ دار را به مدت 15 دقيقه در انكوباتور 37 درجه قرار مي دهيم.
با سرنگي كه قبلا در انكوباتور 37 درجه قرار داشته و گرم مي باشد 10 سي سي خون از بيمار گرفته و در دو لوله ازمايش مزبور به طور مساوي تقسيم مي كنيم.
يكي از لوله ها را با علامت گرم مشخص كرده و در بن ماري قرار مي دهيم.
لوله ديگري را كه با علامت سرد مشخص كرده و در يخ خرد شده قرار داده و در يخچال قرار مي هيم.
بعد از 30 دقيقه لوله سرد را از يخچال برداشته و در كنار لوله گرم در بن ماري گذاشته و صبر ميكنيم تا لخته جمع شده از سرم جدا شود.
تفسير ازمايش:
در بيماري (PCH) در سرم لوله سرد علائم هموليز را مي توان مشاهده نمود.

پاسخ دهید