معماری

اندازه های گلبول قرمز

انيزوسيتوزيس (Anisocytosis)
به معناي افزايش دامنه تغييرات در اندازه و حجم گلبول هاي قرمز مشاهده شده در لام خون محيطي بيمار مي باشد.در صورتيكه ميزان انيزوسيتوز بسيار شديد باشد،از انجايي كه ميزان هموگلوبين هر سلول با سلول مجاور فرق دارد،انديكس MCHC فاقد ارزش است.

ماكروسيت(Macrocyte)
به گلبول هاي قرمز با قطر 9 ميكرون و يا بيشتر اطلاق مي شود.افزايش تعداد ماكروسيت ها در لام رنگ شده خون محيطي را ماكروسيتوزيس مي نامند كه مي تواند به علل مختلفي بوجود ايد مانند:
كمبود اسيد فوليك و ويتامين B12 بدن(انمي مگالوبلاستيك)
رتيكلوسيتوزيس(افزايش تعداد رتيكلوسيت در خون محيطي)
سيروز و ديگر بيمار هاي كبدي(ماكروسيتوز واقعي نمي باشد)

ميكروسيت,(Microcyte)
گلبول هاي قرمزي هستند كه كتر از 6 ميكرون قطر دارند.معمولا مشاهده تعداد زياد انها در خون محيطي عمدتا به علت انمي فقر اهن و تالاسمي مي باشد.هر چند كه بايد توجه داشت كه اگر كوچكي گلبول قرمز به همراه مشاهده نشدن ناحيه كم رنگ مركزي باشد(به طوري كه سلول كاملا پر رنگ ديده شود) چنين سلولي را اسفروسيت نامند كه به دلايل كاملا متفاوتي ايجاد مي شود.

پاسخ دهید