معماری

روش کار آزمایش g6pd

روش انجام :

  1. ۱۰۰ میکرولیتر از معرف را در یک لوله کوچک پلاستیکی بریزید .

( بصورت آماده در فریزر موجود است .)

  1. ۱۰ میکرولیتر ازخون EDTA دار به لوله حاوی معرف بیفزائید .

(از خونهائیکه هماتوکریت آنها پائئن تر از۲۸% است بجای ۱۰ میکرولیتر  ۲۰ میکرولیتر و خونهائیکه هماتوکریت آنها بالاتر از ۶۰% است بجای ۱۰ میکرولیتر

۵ میکرولیتر به معرف بیفزائید .)

  1. لوله حاوی معرف و خون را ۱۵ دقیقه بحال خود در حرارت اطاق قرار دهید .
  2. با سمپلر ۲۰ میکرولیتری یک قطره از این مخلوط را روی کاغذ صافی موجود در کیت بچکانید وصبرکنید تا بخودی خود کاملا خشک شود.
  3. لکه خشک شده را زیر نور لامپ فلئورسانت بررسی نمائید .

گزارش نهائی :

بازتاب نوری                          فعالیت آنزیمی

فلئورسانس قوی                   کافی (sufficient )

فلئورسانس ضعیف              ضعیف (partially deficient  )

فلئورسانس منفی                 بسیار ضعیف (severely deficient )

پاسخ دهید