شیوه گزارش مرفولوژی گلبول های خونی

شیوه استاندارد گزارش مرفولوژی در جدول مشاهده می‌شود. برای مثال چنانچه یک شکل غیر‌طبیعی مانند گلبول قطره اشکی در هر میدان با درشت نمایی ۱۰۰ بین ۱ تا ۶ عدد باشد با درجه ۱+ یا Few و چنانچ ه در هر میدان بین ۷ تا ۱۰ عدد باشد با درجه ۲+ یاa few و چنانچه بین ۱۱ تا ۲۰ عدد باشد با درجه ۳+ یاmoderate و بیشتر از ۲۰ عدد با درجه ۴+ یاmany گزارش می‌شود. آوردن پسوند osisمانندspherocytosis بیانگر درجه ۴+ است
RDW:up to 16:SLightly
۱۶-۲۰:+
۲۰-۲۵:++
۲۵-۳۰:+++
>30:++++

MCV:till 75:SLightly
۷۰-۷۵:+
۶۰-۷۰:++
۵۰-۶۰:+++
<50:++++

MCH:till 23:SLightly
۲۰-۲۳:+
۱۸-۲۰:++
۱۵-۱۸:+++
<15:++++

دیدگاهتان را بنویسید