گلبول های سفید رده میلوئید

سلول های رده میلوئید،رده های نابالغ گلبول سفید,مورفولوژی گلبول سفید مایلوئیدی
از سلول های بنیادی خون ساز پرقوه(plruripotential) ،پیش ساز های مشترک میلوئید (CFU-GEMM) وسپس پیش ساز های متعهد به رده گرانولوسیت-ماکروفاژ(CFU-GM) و پیش ساز های متعهد به رده  اریتروئید, (CFU-E)  و پیش ساز های متعهد به رده مگاگاریوسیت (CFU-Meg) بوجود می آید .
پیش ساز های متعهد به رده گرانولوسیت-ماکروفاژ(CFU-GM) با تقسیم دو سلول پیش ساز CFU-G و CFU-Mرا می سازند که تحت تاثیر فاکتور محرک کلنی گرانولوسیت ها ومنوسیت ها (CSF) دو تبدیل به دو سلول میلوبلاست ومنوبلاست می شوند . از هر سلول میلوبلاست ۳۲-۱۶ نوتروفیل بوجود می آید .

میلوبلاست
سلولی است با اندازه ۱۸-۱۲ میکرون با نسبت  N/C نسبتا بالا، هسته بزرگ گرد تا بیضی وچهارگوش ، دارای ۵-۲ هستک ،کروماتین ظریف ویکدست (هموژن) ،سیتوپلاسم آبی کم رنگ وفاقد گرانول که به دو سلول پرومیلوسیت بالغ تر تقسیم می شود

پرو میلوسیت
سلولی است کمی بزرگ تر با نسبت =۴/۵ N/C ،کروماتین هسته فشرده ترباهستک های نامشخص واغلب کناری ، سیتوپلاسم آبی وحاوی تعداد زیاد گرانول های اولیه آزروفیلیک ارغوانی با اندازه   ۵/ ۰ میکرون که به دو سلول میلوسیت بالغ تر تقسیم می شود . گرانول های آزروفیلیک در این مرحله ظهور وباهر تقسیم تعدادشان نصف می گردد

میلوسیت نوتروفیل
سلولی است کمی کوچکتر با اندازه  ؟میکرون با نسبت =۱/۲ N/C ،کروماتین هسته فشرده تر،هسته در مرکز یا کناری ، سیتوپلاسم حاوی تعداد زیاد گرانول های اختصاصی(ثانویه) به رنگ صورتی وتعداد کم گرانول های آزروفیلیک .میلوسیت سه بار تقسیم می شود وبا هر تقسیم گرانول های اختصاصی کمتر وبالغ تر (ظریف تر وکم رنگ تر ) واز این مرحله به بعد تقسیمی صورت نمی گیرد .

متامیلوسیت نوتروفیل
سلولی است کوچکتر وبالغ تر باکروماتین هسته نسبتا فشرده ، هسته فرورفته یا کلیوی

باند نوتروفیل
سلولی است با اندازه ۱۵-۱۰ میکرون ،هسته فرو رفته خنجری فرم ،کروماتین متراکم دارای مناطق کروماتین وپاراکروماتین ، سیتوپلاسم حاوی گرانول های اختصاصی . در حالت نرمال به تعداد کم
(۵>)ممکن است در درخون محیطی دیده شود .

نوتروفیل
سلولی است با اندازه ۱۵-۱۰ میکرون ، سیتوپلاسم صورتی (چنانچه رنگ بگیرد ) ،هسته کاملا متراکم ولوبوله یا سگمانته (۵-۳ لوب) که لوب ها توسط بقایایی از غشائ هسته به هم متصل هستند .

۱-پرومیلوسیت
۲-میلوسیت
۳-٫نوتروفیل
۴-متا میلوسیت
۵-سگمانته
۶-مونوسیت
۷-لنفوسیت
۸-ارتوکرومیک نورموبلاست
۹-پلی کروماتوفیلیک نورموبلاست

مورفولوژی گلبول سفید

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده